Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 година

На територията на страната има над 80 хил. жители на малки и планински населени места, които нямат достъп до основни услуги, поради липсата на частен интерес за разкриване на търговски обекти и невъзможност за редовно снабдяване с основни хранителни стоки. В тази връзка и при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки, подкрепата за населението от малките и планински селища може да се осъществи чрез предоставяне на целеви средства по общинските бюджети за покриване на част от транспортните разходи за доставки на хляб и основни хранителни продукти.
Населените места с необходимост от подкрепа са определени въз основа на следните критерии за допустимост:
•    нямат разкрити регулярно функциониращи търговски обекти;
•    имат по-малко от 500 жители по постоянен адрес (съгласно публично достъпни данни на Дирекция „ГРАО“ на МРРБ към 31.12.2015 г.) (без курортите). Включени са и отделни населени места с над 500 жители, които включват в състава си махали, отдалечени на над 5 км от основното.
За допустими се считат населените места, които отговарят едновременно на двата критерия. Потребността от подкрепа се определя чрез обхващане на тези селища в транспортни маршрути, по възможност с кръгово зареждане. Общата дължина в км на съответните маршрути е определена на база дължината за едно зареждане. Разчетите са минимум 2 зареждания на хляб до съответните населени места в седмицата. Информацията за обхванатите общини и селища, общ брой транспортни маршрути и обща дължина на маршрутите, е обобщена и предложена от Националното сдружение на общините в Република България, въз основа на заявки от кметовете на съответните общини, и е както следва:
-    общо 94 общини заявяват потребност от подобна подкрепа в общо 1 050 селища.
-    общият брой транспортни маршрути е 391 - с обща дължина за едно зареждане 19,3 хил. км.
-    броят на засегнатото население е над 83 хил. жители, като преобладаващата част от тях са хора в риск от бедност и застаряване, поради това, че живеят в периферни райони, без достъп до основни обществени услуги, вкл. храна и транспорт.
Разпределението на средствата по общини съгласно приложението  към проекта на ПМС, е извършено на база общата дължина на транспортните маршрути за общината и индикативна максимална стойност на 1 км от общия пробег по маршрут в размер на 0.70 лв., определена по експертна оценка. Диапазонът на разчетените средства по общини варира в зависимост от броя населени места и спецификата на района. Предложението за предоставяне на допълнителни трансфери обхваща второто полугодие на 2016 г.
Средствата ще бъдат предоставени на два етапа: авансово финансиране в размер на 50 на сто от одобрената сума по приложението на съответната община, и окончателно изравняващо плащане в края на годината, в рамките на одобрените за съответната община средства, но не повече от фактически изразходените за целта средства. Контролът по изпълнението ще бъде организиран от възложителите - общини, с оглед спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.
Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще бъдат осигурени за сметка на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2016 г.
 


Дата на откриване: 23.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари