Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, мотиви за предложения за издаване акт

С предложеният проект на постановление на Министерския съвет се предвиждат изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (Наредбата), които са свързани с настъпилите промени в нормативната база, регламентираща условията и реда за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, както и относно функциите на органите на изпълнителната власт по издаване на разрешения и контрол на съответните дейности в процеса на тютюнопроизводството.
С проекта, в съответствие с предвиденото в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ), се посочва коректно и изчерпателно кръга на лицата, които могат да подават заявления, съответно – да извършват дейности по промишлена обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия, като в тази връзка са допълнени чл. 2 и чл. 16 от Наредбата с оглед постигане на идентичност с разпоредбите на ЗТТСИ.
С предвидените изменения и допълнения по § 3 – 10 от проекта на постановление, министърът на финансите се освобождава от участие в процедурата по издаване на разрешенията за производство на тютюневи изделия, което съгласно Устройствения правилник на Министерството на финансите не влиза в неговата функционална компетентност. Същевременно се предвижда, директорът на Агенция „Митници“ да предлага представител на агенцията, който да взема пряко участие в цялостния процес по подготовката и издаването на разрешенията за производство на тютюневи изделия и упражняването на последващ контрол върху тази дейност. В съответствие с предвижданите промени, броят на членовете на Експертния съвет се определя от 9 на 5 члена, като с това се дава възможност за повишаване на неговата оперативност за работа и вземане на съответните решения.
Следва да се отбележи, че с предвижданите изменения и допълнения на Наредбата и оправомощаването на министъра на икономиката като единствен орган на изпълнителната власт, който да ръководи и контролира процедурата по разглеждане на заявленията и по изготвянето на съответните проекти на актове на Министерския съвет, се опростява в голяма степен тази процедура, като по този начин се облекчават като цяло съответните административни дейности, а така също и лицата – заявители.
 


Дата на откриване: 24.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари