Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат урежда размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба. Чл. 71, ал. 3 от Закона за дипломатическата служба предвижда актуализиране на размера на командировъчните средства на всеки две години, по предложение на министъра на външните работи.

Поради ограничената бюджетна рамка, размерът на командировъчните средства по наредбата не е актуализиран от влизането й в сила през 2008 г., което в резултат на значителни курсови разлики, различното ниво на икономическо развитие в отделните държави и др. е довело до значителни дисбаланси и отклонения между базите в отделните държави, съпоставени със съотношенията при индексите на ООН. Като се вземе предвид и неосъществяването на първоначално предвидената в наредбата регулярна актуализация на размера на командировъчните средства, се налага приемането на изцяло нови базисни размери.

Проектът на Постановление предвижда актуализиране на размера на командировъчните средства, чрез изменение на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от наредбата. Предложените нови размери на командировъчните средства са формирани като са използвани индексите на ООН, при които е отстранено влиянието на цените на недвижимите имоти и нивата на наемите, тъй като средствата за наем на дългосрочно командированите служители се поемат на 100 % от изпращащата администрация. При определянето на новите базисни размери не е използвана методиката по приложение № 3 от наредбата, тъй като тя е приложима само в случаите, в които актуализацията се прави на всеки две години, така както е предвидено в Закона за дипломатическата служба. Прилагането на методиката, при липса на актуализация за период от над 6 години, води до отклонения в размера на командировъчните средства.

Промяната в размерите на командировъчните средства води до необходимост от актуализиране и на Приложение № 6 от наредбата, регламентиращо размера на средствата за наем, дължими от изпращащата администрация за осигуряване на жилища на дългосрочно командированите служители в приемащата държава.

Проектът на постановление отменя разпоредбите на наредбата, предвиждащи поетапно увеличаване на размера на командировъчните средства, до достигане на 100 на сто от базисния размер, предвид отпадналата необходимост от действието им.

С проекта се предвижда и изменение в размера на командировъчните средства, получавани от дългосрочно командированите дипломатически служители и служители с временен дипломатически ранг в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел с пет на сто, а на ръководителя му - с десет на сто, чрез изменение в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1. Промяната е продиктувана от обема и интензивността на работата на служителите в Постоянното представителство към ЕС, които са изключително високи към момента, а се очаква да нарастват допълнително, предвид започналата вече подготовка за провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В същото време, следва да бъде отразена и практиката на останалите държави-членки на ЕС, която показва, че служителите в техните постоянни представителства към ЕС са с най-високи нива на заплати и командировъчни средства от служителите в останалите дипломатически мисии.

Предвидено е изменение на процента от базисния размер на дневните командировъчни пари от 110% на 100%, получаван от дългосрочно командированите за изпълнение на функциите на управляващ представителство, ръководител на дипломатическо бюро, на бюро за връзка или специална мисия, с оглед по-добро съответствие между характера на изпълняваните задачи, работното натоварване и размера на получаваните командировъчни пари.

Предвидено е и изменение на процента от базисния размер на дневните командировъчни пари от 100% на до 95%, получаван от служители, назначени на длъжност „неакредитиран посланик в задгранично представителство". Това изменение се отнася до служители, които имат дипломатически ранг „посланик", но не са командировани като извънредни и пълномощни посланици - ръководители на задгранични представителства, а като дипломатически служители в задграничните представителства с координационни или експертни, а не с ръководни функции.

С проекта на постановление се въвежда единен размер на допълнителните командировъчни пари, които получават завеждащите финансово- административните служби, водещи финансово-счетоводната дейност на повече от едно задгранично представителство. Сега действащата уредба на въпроса предвижда изплащането на командировъчни пари за притежаваната от съответния служител категория, увеличени с по 10 на сто от базисния размер за съответната държава, което води до фактическо положение на неравнопоставеност, при което за една и съща допълнителна работа, на различните служители се изплащат различни средства. Изменението на Наредбата цели да коригира това несъответствие, като същевременно се въвежда ограничението общата сума на командировъчните пари да не надвишава 95 на сто от базисния размер, което е съобразено с бюджетните ограничения по бюджета на МВнР.

Постановлението за изменение и допълнение изрично регламентира реда за изплащане на средства за медицинско обслужване, уреден в чл. 14 от НКСЗМ, при съобразяване с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, действащ за Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, който установява принципа на равно третиране на здравноосигурените в други държави-членки на Европейския съюз, с местните здравноосигурени граждани, като се предвижда възстановяване на средства при необходимост от нормативно определено доплащане за част от съответните здравни услуги, предоставяни по силата на регистрация към местната здравно- осигурителна система чрез формуляр 51/5072 и/или за медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр 51/5072. По този начин се гарантира достъпът на служителите до безплатно медицинско обслужване в приемащата държава, имайки предвид различните здравноосигурителни системи на държавите-членки, като същевременно се оптимизират разходите за изпращащата администрация по това направление.

Останалите изменения в наредбата имат за цел нейното усъвършенстване и създаването на предпоставки за правилното й прилагане.

Проектът на Постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 30.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари