Обществени консултации

Проект на РМС за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за концесионер на морски плаж и Проект на ПМС за изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане

Мотивите за внасяне на проекта на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж е да се оптимизират цените на предлаганите услуги на морските пажове, както и да се въведе минимален праг на относителна тежест на критерия „цена за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг в платена зона на морския плаж“. Утвърдените с акт на Министерския съвет минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж са целесъобразни и ще подпомогнат да се оптимизира размера на концесионното плащане, чийто минимален базисен размер ще се формира чрез Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове-обекти на концесия, по реда на чл.8, ал.2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Методика), така че съвместното прилагане на двата акта на Министерски съвет в максимална степен да отговори на обществения интерес. Целта на внесените промени в действащата Методика е да се създадат възможности за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно плащане в процеса на организиране на конкурсните процедури за предоставяне на концесии на морски плажове. Мотивите за предложените изменения и допълнения са следните: Методиката следва да е обвързана с основните изисквания и условия при експлоатацията на морските плажове, определящи възможностите за реализиране на приходи от морския плаж, като в същото време се даде възможност за балансиран подход при предоставянето на концесии за морски плажове като се отчетат едновременно интересите на туристите, концесионерите и концедента. Тя е само от един от елементите на комплексния подход при определяне на условията, при които българската държава предоставя концесии за морските плажове. Чрез постигане на оптимизирана начална база на годишно концесионно плащане при прилагането на Методиката, се очаква създаване на по-голяма мотивация за участие на по-широк кръг от кандидати в конкурсни процедури за предоставяне на концесии на морски плажове, в т.ч. и за по-неатрактивни плажни ивици. Предлаганите изменения и допълнения в Методиката нямат за цел да намалят годишните концесионни плащания, тъй като техният размер се постига в хода на конкурсната процедура чрез наддаване. Оптимизирането на размера на минималното концесионно плащане чрез Методиката е пряко свързано и с разработените от Министерството на туризма минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж: минимален размер на роялти за концесия, определено по Методиката, и цена за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг в платена зона на морския плаж (с относителна тежест не по-малка от 40 на сто). Въвеждането на относителна тежест от не по-малко от 40 на сто за цените на основните плажни принадлежности ще регулира оптимално съотношението концесионно плащане/ предлагани услуги.


Дата на откриване: 30.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 14.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари