Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Проектът е разработен на основание § 62, ал.2 от ЗИД на Закона за водите, обн.ДВ, бр.58 от 2015 г. и във връзка с въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/80/ЕС, изпълнение на поетия ангажимент в отговорите на България по EU Pilot 7328/15/CLIM,  привеждане на наредбата в съответствие със Закона за водите, включително измененията и допълненията на Закона от 2015 г. и осигуряване координирана процедура за оценката за въздействието върху околната среда и за оценката за влошаване на състоянието на водите в съответствие с Рамковата директива за водите, съгласно изискванията на Директива 2014/52/ЕС.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: aberova@moew.government.bg


Дата на откриване: 1.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари