Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на следните директиви:

  • Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета;
  • Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба);
  •  Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.


Дата на откриване: 6.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.7.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2016 г. 16:35:31 ч.
nikolov_i

Предложение

Краткия преглед от моя страна на представените промени в НК (защото днес в последен ден от общественото обсъждане), касаят замяна основно на понятието "компютърна система" и "компютър" с понятието "информационна система", което е не само некоректно от гледна точка на теорията, но би позволило в някои конкретни хипотези извършителя на деянието да не понесе предвидената наказателна отговорност.

Информационната система е софтуер (програма, написана на някой от езиците за програмиране). Или с други думи цялата тази материя може да бъде разделена на две основни групи - софтуер и хардуер. Софтуерът са програмите, хардуерът - "машинарийте, черколяците".  Информационните системи се причисляват към софтуера, защото по своята същност те представляват системи (написани на език за програмиране) за събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация, т.е. информационна система, но не и хардуер, демек са нещо коренно различно от компютърните системи, което е хардуер. Да, за да работят информационните системи задължителното условие е да имаме компютърна система (компютър), защото няма къде да я инсталираме тази информационна система, следващо условие е да имаме системен софтуер, инсталиран на тази компютърна система (операционна система) и чак тогава имаме възможност да използваме съответната информационна система. Пример за информационна система е например Апис (правно-информационна система). Да, софуерът се дели на приложен и системен и т.н. и т.н., но в предложените промени не са изчистени понятията информационна система (софтуер) и компютърна система (хардуер). За справка - учебниците по информатика и информационни технологии за 5 кл. и следващи класове ;)

Първо следствие: Информационната система не е устройство (чл. 93, т. 21), защото не е хардуер, а е програма (софтуер).

Ако извършителя Х пусне троянски кон (което също е програма) в "компютърна система", това не означава, че е пуснал (инсталирал) троянския кон в информационна система /правно-информационната система Апис, или която и да било друга информационна система, троянския кон може да се зарежда преди операционната система (което е системен софтуер), но в тази хипотеза троянския кон е пуснат в компютърната система, а не в информационната система. Извършителя Х ще си остане с неизяснена роля в престъпление и дори ще се окаже невиновен, защото не отговаря на нито един от съставите на Глава 9а. Смятам, че всяка една експертиза ще потвърди думите ми, въпреки че вие твърдите, че кръвта е оранжева, небето - зелено, а морето розово.

 

Смятам, че е необходимо да привлечете някое и друго хабилитирано лице в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника или 4.6. Информатика и компютърни науки или поне по Информационно право, за да Ви изясни тези понятия, защото е някак си, как да кажа ... в леко противоречие с Информатиката, Информационните техлогии, науката и образованието в тази област ако щете.