Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария

След присъединяването на Република България към Европейския съюз от 01.01.2007 г. свидетелствата, издадени от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) съгласно Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година, относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите-членки, и за изменение на Директива 2001/25/ЕО (отменена с Директива 2008/106/ЕО), се признават взаимно автоматично.

Признаване на свидетелства за правоспособност между държавите-членки на ЕС и трети страни е възможно след изпълнение на процедурата по чл. 19 от Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно минималното ниво на обучение на морските лица, както е изменена с Директива 2012/35/ЕС (Директива 2008/106/ЕО). Държава-членка, която възнамерява да признае чрез потвърждаване надлежните свидетелства, издадени от трета държава на капитан, лице от командния състав или радиооператор, за да служат на кораби, плаващи под нейно знаме, представя мотивирано искане до Комисията за признаване на тази трета държава. Комисията, подпомагана от Европейската агенция за морска безопасност и с евентуалното участие на всяка заинтересована държава-членка, събира необходимата информация и извършва оценка на системите за подготовка и освидетелстване на третата държава, за която е представено искане за признаване, за да провери дали съответната държава отговаря на всички изисквания на Конвенцията STCW и дали са предприети съответните мерки за предотвратяване на измами във връзка със свидетелствата. Решението за признаване на трета държава Комисията взема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в чл. 28, параграф 2 на директивата. В случай, че договарящата трета страна не е заинтересована да стартира посочената процедура, но желае едностранно да признава свидетелствата, издадени от държава-членка на Европейския съюз, то няма правна пречка за това, като тази трета страна може да си запази правото да определи условията, при които ще извършва едностранно признаване.

Във връзка с гореизложеното и предвид обстоятелството, че в Швейцария няма учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация на морски лица и страната не издава национални свидетелства за правоспособност, е и предложеният проект на Споразумение, който цели признаване на свидетелствата на морските лица, издавани в Република България, от Конфедерация Швейцария във връзка с прилагането на Правило I/10 на Конвенцията STCW.

Предвижда се Споразумението да се прилага по отношение на морските лица, притежаващи свидетелства, издадени в Република България от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията STCW и заемащи длъжност на борда на кораби, плаващи под знамето на Конфедерация Швейцария.

България осигурява възможност на Швейцария в съответствие с разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW при поискване да извършва периодични посещения/прегледи на одобрените съоръжения и процедури, с оглед установяване спазването на изискванията на Конвенцията STCW, и предоставя достъп до резултатите от  независимата оценка на качеството, извършена в съответствие с Правило I/8 на Конвенцията STCW.

Швейцария ще признава свидетелства, документални доказателства за обучение и удостоверения за медицинска годност на морските лица, като за признаване на свидетелствата, издавани от Република България, Швейцария издава потвърждения на същите, в съответствие с разпоредбите на Правило I/10 на Конвенцията STCW. Със споразумението Швейцария поема задължение да предоставя информация за морското си законодателство, както и за случаи на подправени свидетелства, да уведомява издаващата страна за обстоятелствата в основата на решение за отнемане, спиране на действието или отмяна на потвърждавания на свидетелства за правоспособност, и да поддържа регистър на издадените потвърждения в съответствие с изискванията на Правило I/9, параграф 4 на Конвенцията STCW, за които при поискване да предоставя данни на България.

Предвижда се Споразумението да влезе в сила от датата на неговото подписване от двете страни и да е в сила за първоначален период от 5 години, като действието му се продължава автоматично за следващите 5 години, освен ако една от страните не прекрати действието му с писмено уведомление до другата страна, изпратено най-малко 12 месеца преди датата на изтичането му или на 5 - годишния период.

Приемането на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Дирекция по международно публично право“ към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария за признаване на свидетелства за правоспособност и подготовка на морските лица за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена, като основа за водене на преговори, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Прилага се финансова обосновка по приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Проектът на Решение на Министерския съвет не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.

Проектът на доклад, проектът на Решение и проектът на Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Дирекция по международно публично право“ към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария за признаване на свидетелства за правоспособност и подготовка на морските лица за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена, са съгласувани в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Лице за контакт:

Любомира Тошкова

Старши експерт, дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"

ИА „Морска администрация“

телефон: 02/9300921

електронна поща: bma@marad.bg


Дата на откриване: 7.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари