Обществени консултации

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Постигането на устойчиво икономическо развитие на страната изисква динамичен и гъвкав пазар на труда и мобилна работна сила, която да отговаря на най-новите предизвикателства в търсенето на труд. Същевременно наличието на голям брой безработни от неравнопоставените групи и особено от групата на продължително безработните, въпреки положителния ръст на брутния вътрешен продукт, показва, че са необходими нормативни промени, за да се осигури законодателна база за насърчаване на мобилността.

Предложеният законопроект има за цел да подпомогне изпълнението на специфичните препоръки на ЕК към България. В препоръката към България за 2016г. се посочва, че в областта на пазара на труда, България следва „да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.“  С предложените промени в ЗНЗ се допринася и за изпълнение на Препоръката на Съвета от 2015г., относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

С цел насърчаване на мобилността на безработните лица се предвижда когато безработни лица, включително младежи от социални заведения, завършили образованието си, започнат работа след насочване от дирекция „Бюро по труда“, в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, да получават средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, но за не повече от 12 месеца. Размерът на средствата ще се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта, а реда и условията за получаването им – в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

За подобряване на достъпа до услугите на Агенцията по заетостта, посредническите услуги на търсещото работа лице ще се предоставят от териториалните поделения на Агенция по заетостта, независимо от адреса на регистрация на лицето, което ще улесни търсещите работа лица. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.

За разширяване на дейностите, свързани с осигуряване на заетост на неконкурентоспособните групи на пазара на труда, Агенцията по заетостта ще може да сключва трудов договор с безработно лице от групите в неравностойно положение на пазара на труда за изпращане за изпълнение на временна работа в предприятие - ползвател.

В Допълнителните разпоредби на ЗНЗ в определението за „безработен“ отпада изискването лицето при регистрация да „не попада в друга група търсещи работа лица“. Това изискване бе въведено с промените в ЗНЗ в края на 2015г., но приложението му при групата „учащи“ доведе до невъзможност за упражняване на правото за парично обезщетение на осигурени лица за риск „безработица“, съгласно КСО.

С цел активиране на продължително безработните лица в определението за „подходяща работа“ се намалява срокът от 18 на 12 месеца, след изтичането на който подходяща е работата, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км. извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. На регистрираните безработни лица до 12 месеца, т.е. които не са продължително безработни, освен на тези условия, предлаганата работа трябва да съответства и на образованието и квалификацията на лицето.

Разширяват се функциите на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие. Тази комисия два пъти в годината ще набира, обработва, разпространява и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Редът за набиране, обработване и предоставяне на информацията се определя в правилника за прилагане на закона. Основната цел на предложената промяна е по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели от работна сила с определена квалификация.

За разширяване достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда се предвижда предприятията, които са в затруднено положение също да могат да получават средства, представляващи минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 г. Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по този закон, представляващи минимална помощ, и когато осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“.

           Кандидатите за регистрация, като предприятие, което осигурява временна работа няма да прилагат към заявлението удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението, както и удостоверение от съответната община по регистрация на предприятието за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението. За целите на административното производство, Агенцията по заетостта ще изисква удостоверенията по служебен път, съгласно условията и реда определени от Националната агенция за приходите и общините.

            Очаква се предложените промени да създадат условия за по-успешно срещане на търсенето и предлагането на работна сила, повишаване на резултатността на активната политика на пазара на труда, подобряване достъпа до пазара на труда особено за най-уязвимите групи, до намаляване на административните разходи за предприятията, които осигуряват временна работа и облекчаване на регистрационния режим.

            Предложените промени  в Закона за насърчаване на заетостта няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Финансирането ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда при условията, по реда и в размерите, определяни ежегодно в Националния план за действие по заетостта.


Дата на откриване: 7.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.7.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юли 2016 г. 14:44:35 ч.
София Консулт

със закон се уреждат само трайни обществени отношения

Уважаеми госпожи и господа,

Подкрепям предложението на изменение на приложение 1 към чл.74ж. Същевременно бих искал да предложа вместо да се прави изменение цялото приложение да отпадне. В приложението се съдържа единствено заявление за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа. Включването на съдържанието на заявлението в закон противоречи на разпоредбите на Закона за нормативните актове (чл.3), съгласно които със закон се уреждат обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Съдържанието на заявлението в никакъв случай не попада в тази категория. Ето защо предлагам §11 от проекта да се измени така че приложението да отпадне и образеца на заявление се утвърждава от директора на Агенцията по заетостта.