Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С Решение № 211 от 6 април 2015 година за изменение и допълнение на Решение № 792 на Министерския съвет от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз  през периода 2014-2020 г., дирекция „Морско дело и рибарство” в Министерство на земеделието и храните бе определена за Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), с междинни звена - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Основната задача пред новосъздадения Управляващ орган бе отразяване на постъпилите от Европейската комисия (ЕК) 271 коментара по изпратения за одобрение проект на ПМДР. С Решение от 13 ноември 2015 г., ЕК одобри ревизирания втори вариант на ПМДР. В хода на работата се установи, че така създадената структура работи тромаво, не е ефективна и след отварянето на процедурите може да създаде трудности не само за бенефициентите, но и за системата като цяло.

С цел осигуряване на адекватно изграждане и функциониране на системите за управление и контрол на ПМДР, преди обявяване на приема по мерките, е необходимо да се гарантира, че не само Управляващият орган, но и междинните звена са в състояние да  изпълняват заложените им по програмата функции. В тази връзка и с оглед на опита от предишния програмен период, както и с цел намаляване на административната тежест за бенефициентите, са предприети действия  ПМДР да остане с едно междинно звено – ДФЗ-РА, отговарящо за верифициране на разходите и извършване на плащанията, а второто междинно звено – ИАРА, да бъде премахнато и да не изпълнява функции по програмата. С измененията в Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните  и измененията в устройствените правилници на ИАРА и Министерство на земеделието и храните се предвижда част от наличния административен капацитет на дирекция „Структурни фондове по рибарство” в ИАРА да се влее в структурата на Управляващия орган. По този начин структурата на управление на ПМДР ще се доближи максимално до останалите оперативни програми, което ще осигури интегриран модел за прилагането на програмата, съобразно действащата нормативна база, включително и унифициране на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения.

С проекта на постановление се предвижда оптимизиране работата на дирекциите в  структурата на министерството като са преразпределени част от функциите на дирекциите от специализираната администрация с цел по-ефективното им осъществяване. На дирекция "Пазарни мерки и организации на производители“ се предоставят функции по прилагане на две политики на Европейския Съюз – схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, уредени в Регламент 1151/2012 и промоционалната политика на ЕС, уредена в Регламент 1144/2014. Естеството на тези две политики е свързано с по-доброто представяне и реализиране на селскостопанските продукти и храни на вътрешния пазар на ЕС и на пазарите на трети страни, както и с подобряването на тяхната конкурентоспособност. Схемите за качество на селскостопанските продукти и храни имат за цел да предоставят на производителите правилните инструменти за по-добро идентифициране и популяризиране на продуктите, които имат специфични характеристики, като в същото време предпазват производителите от нелоялни търговски практики. Промоционалната политика, от своя страна, спомага за увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и храни на съществуващи пазари, както и за навлизането им на нови пазари. Прехвърлянето на тези функции към дирекция "Пазарни мерки и организации на производители" ще доведе до по-голяма ефективност при осъществяване на функциите й, тъй като те са тясно свързани с пазарните мерки прилагани от дирекцията.

С проекта на постановление се  предвижда дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ да се трансформира в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“. В структурата на дирекцията със статут на отдел ще премине Център „Поддържане на бази данни на Системата за идентификация на земеделските парцели“, който до настоящия момент е териториално звено на Главна дирекция "Земеделие и регионална политика". Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ ще осъществява  функциите по подпомагане на  министъра при провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика в областта на директните плащания и системата за кръстосаното съответствие и създаване и поддържане в актуално състояние на Системата за идентификация на земеделските парцели. Това преструктуриране ще позволи осъществяването на функционалната свързаност между двата аспекта, които формират целостта на прилагането на директните плащания в страната.

Предвижда се двата центъра за изпитване и сертифициране по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника със седалища в Пловдив и Русе, които до момента са със статут на сектори към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика“ да се обособят като териториални звена - Център за изпитване и сертифициране – Пловдив или в Център за изпитване и сертифициране – Русе със статут на дирекции към Главна дирекция “Земеделие и регионална политика“. Центровете запазват функциите си по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

           


Дата на откриване: 7.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари