Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата

Чл. 1.  С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Националния дворец на децата (НДД).

Чл. 2. (1) Националният дворец на децата е специализирано обслужващо звено за организационно и методическо подпомагане по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) Националният дворец на децата изпълнява дейности по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО,

като:

1. осъществява държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на национално ниво чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други;

2. изгражда култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;

3. координира и организационно-методически подпомага дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР);

4. координира дейностите, включени в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката;

5. разработва и участва в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина/училището, семейството и социалната среда.

(3) Дейността на НДД се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.


Дата на откриване: 13.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари