Обществени консултации

ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите

С предложените изменения към Закона за техническите изисквания към продуктите се цели:
1. Да се въведат изискванията на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, която заменя Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
2. Да се отразят приети нови европейски актове, цитирани в разпоредби на закона.
3. Да се направят някои технически промени, с които да се подобри прилагането на закона.

Директива 2009/125/ЕО представлява преработка на Директива 2005/32/ЕО. С приемането на директивата се разширява обхвата на засегнатите продуктови групи, което позволява установяването на изисквания за екопроектиране за всички продукти свързани с енергопотреблението за разлика от обхвата на Директива 2005/32/ЕО където той е ограничен само до енергоемките продукти (транспортните средства са изключени). Продуктите, свързани с енергопотреблението, са тези продукти, които по време на употребата си имат отражение върху потреблението на енергия. Това включва енергоемките и други продукти, като дограмата за прозорци, чиито изолационни свойства влияят на необходимата енергия за отопление и охлаждане на сградите, както и водопроводните изделия, потреблението на вода на които влияе на енергията, необходима за водонагряване. Това позволява установяването на единна общностна рамка за определяне на изискванията относно екопроектирането на тези продукти на равнище на Общността и осигурява ефективността и съгласуваността на законодателните текстове чрез използване на общ подход. Всички останали основни положения на Директива 2005/32/ЕО се запазват.
По този начин Директива 2009/125/ЕО се вписва в общата цел за осигуряване на свободното движение на такива продукти и за подобряване на тяхното екологично представяне с оглед опазването на околната среда. Изграждането на единна рамка за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението ще осигури ефикасност и последователност чрез използването на обща методология за установяване на изисквания за такива продукти на равнище ЕС, с което ще се избегне рискът от припокриващи се национални и общностни инициативи. Тя ще бъде също така и основен елемент на европейската политика за устойчиво индустриално развитие, в това число за устойчивото производство и за създаването на устойчиви модели на потребление на енергията.
Във връзка с приети нови законодателни актове на ЕС, реферирането към Регламент (ЕО) 2422/2001 на Европейския парламент относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване и към Решение 93/465/ЕИО на Съвета относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране се заменя съответно с Регламент (ЕО) 106/2008 и Решение № 768/2008/ЕО.
За да се подобри прилагането на закона са направени и две промени, като се уточняват елементите, които се определят с наредбите по чл. 6 и се отразяват промените, свързани със създаването на министерството на икономиката, енергетиката и туризма.


Дата на откриване: 12.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари