Обществени консултации

Проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица

Домът за медико-социални грижи за деца - Златица (ДМСГД – Златица) е със статут на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

Закриването на ДМСГД – Златица е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

През последните години, в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за децата, беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД – Златица.

За 2014 г. през дома са преминали 23 деца на резидентна грижа (постъпили 6, изписани 10). През 2015 г. преминалите са 20 (постъпили са 7, изписани са 15 деца), като  в края на годината на резидентна грижа са останали 6 деца, 3 от тях здрави.

Независимо от малкия брой отглеждани деца в дома, за да се осигури 24-часова медицинска грижа и нормално функциониране на дома, се налага поддържането на значителен брой персонал, както и разходване на средства за издръжка на сградния фонд. Съгласно утвърденото щатно разписание в институцията са определени 25 щатни бройки, разпределени както следва: медицински персонал -11 бр., специализиран персонал -1 бр., обслужващ персонал – 8 бр. и административен персонал – 5 бр.

Този начин на функциониране и разходване на финансов ресурс, Министерство на здравеопазването счита за неефективен.

Предвид това и тенденцията за намаляване на децата в дома и поради обстоятелството, че децата се настаняват и извеждат от ДМСГД по реда на Закона за закрила на детето, а именно – със заповед на директора на съответната Дирекция „Социално подпомагане“ и последващо решение на районния съд, Министерството на здравеопазването отправи искане до Агенцията за социално подпомагане за съдействие по отношение извеждането на децата и осигуряването на алтернативен тип грижа.

В резултат на това през месец февруари 2016 г. са изведени 4 деца, 3 от тях са настанени  в центрове за настаняване от семеен тип, а 1 дете е осиновено. Последното дете е изведено на 16.05.2016 г.

Предвид намеренията на Министерството на здравеопазването за разкриване на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, след закриването на дома не се предвижда намаляване на общата численост на персонала, зает в домовете за медико-социални грижи за деца, определена с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.


Дата на откриване: 19.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари