Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Министерството на външните работи приключи работата си по изпълнение на проект за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги”, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

След реализирането на проекта българските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да подават заявления за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност по електронен път, чрез онлайн форма, която ще намерят на страницата на Министерството на външните работи.

Условието за това е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ в последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.

За въвеждането в експлоатация на електронната услуга за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност, е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в Правилника за издаване на българските лични документи.

Същевременно ще бъдат направени необходими изменения и допълнения и в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, с които някои текстове ще се прецизират и ще се създаде правна възможност за консулските услуги да се заплаща в брой.


Дата на откриване: 20.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари