Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ, приета с ПМС № 375 от 2011 г.

Съгласно чл. 6, ал. 4 от Закона за център за оценка на риска по хранителната верига, за извършването на научни оценки на Центъра се заплащат такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. В случаите когато научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси не се заплащат.

Предвид на факта, че Центърът е компетентният орган за извършване на одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, изготвяне на оценка с доклад за оценка при разрешаването за пускане на пазара и употребата на продукти за растителна защита, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба, разширяване на обхвата на разрешение и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба и други, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО, а до приемането на Закона за център за оценка на риска по хранителната верига тези дейности се изпълняваха от Българската агенция по безопасност на храните и таксите за тези дейности бяха заложени в Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г.) е необходимо двете Тарифи да бъдат изменени.

В Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г., обн. ДВ, бр. 1 от 2012 г.) се правят изменения и допълнения свързани с одобряването на Тарифата по чл. 6, ал. 4 от Закона за центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и се въвеждат такси за обезвреждането на труповете на мъртвите животни в стопанството, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар. Изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи определя процентното съотношение между размера на средствата отпуснати под формата на държавна помощ и средствата, които трябва да се заплащат от собственика или ползвателя на животновъдния обект. С въвеждането на тези такси се изпълнява изискването на европейското законодателство за нотификация на държавната помощ за обезвреждане на трупове на мъртви животни, а именно част от разходите да бъдат за сметка на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти.

Оценките, които Центъра за оценка на риска ще извършва като компетентен орган по Регламент (ЕО) № 1107/2009 ще обхващат всички аспекти на идентичност, еквивалентност, физични, химични, технически свойства, екотоксикологични, токсикологични, биологични характеристики, поведение в околната среда и наличие на остатъчни вещества при активни вещества и/или продукти за растителна защита.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига ще извършва и други оценки съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и подзаконовите актове по прилагане на Закона за защита на растенията, за които са предвидени и съответните такси.

Във връзка с изпълнението на § 6, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията за довършването на започнатите до влизането в сила на закона производства за издаване на документите ще се събират такси.


Дата на откриване: 22.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари