Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

            С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.).

            С наредбата се уреждат условията и редът за ползването на студентските общежития и столове от студентите, докторантите и специализантите в редовна форма на обучение. Дадена е възможност за настаняване и на лица от научно-преподавателския състав до 35-годишна възраст, но за не повече от 5 години.

            С представените изменения и допълнения в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове се предвижда да се премахнат ограниченията за възрастта и срока на пребиваване в студентските общежития на лица от научно-преподавателския състав, предвидени в чл. 4, ал. 5, с което да се гарантират равните права на представителите на академичната общност.

            В действащата към настоящия момент нормативната уредба, регламентираща кариерното развитие на академичния състав, възрастови ограничения не съществуват. Такива не са разписани и в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове по отношение на другите категории лица, които имат право на настаняване в студентско общежитие.

            Правото за определяне на срока за пребиваване се предоставя на висшите училища, Българската академия на науките и научните организации, които следва да регламентират в свои правилници реда и условията за настаняване в студентските общежития на лица от научно-преподавателския си състав. Предоставянето на възможност за ползване на студентско общежитие на лица от научно-преподавателския състав, като елемент на кадровата и социална политика на висшите училища, Българската академия на науките и другите научни организации, ще съдейства за осигуряването и развитието на необходимите за присъщата им дейност кадри.


Дата на откриване: 22.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 август 2016 г. 14:38:06 ч.
Ангелина Танева

Предложение за настаняване "Студент_Ученик"

Предложение:

Положението със студентите и учениците на държавните университети и училища не е уредено и трябва да се помисли върху въпроса по регламентация на това положение в наредбата за настаняване  и съответните правилници на двете образователни структури.

Моля да бъде разгледана възможността за настаняване в студентско общежитие на братя/сестри, съответно студент редовна форма на обучение и ученик в национално училище с установени жилищни нужди в съответното населено място, особено при случаи на липса на ученически общежития.