Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Споразумението ще бъде сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Целта е получаване на консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, чиято стратегическа цел е да очертае рамката на действие в борбата с  изменението на климата за периода до 2030 г. и да насочи усилията на страната към действия във всеки сектор от икономиката, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени.

Споразумението ще се изпълнява с широко обществено участие и в консултации с Националния експертен съвет по изменение на климата и Координационния съвет по изменение на климата.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: adpetrov@moew.government.bg


Дата на откриване: 27.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 август 2016 г. 14:04:14 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 1

От името на Тематична група  "Климатична промени" -    Управление на основните елементи на околната среда – почви, вода, вьздух и отпадьци за  адаптиране кьм климатичните промени     кьм  Обществения сьвет  на    МОСВ     ,  бихме искали да изразим нашите  становища , оценки и предложения относно   проекта за Решение на МС за одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР предложен за обществено обсьждане 
 
Имайки опита от проведената на 10.05.2014 г. по инициатива на Тематична група  "Климатична промени”  среща  с представители на избрания консултант и експерти от Дирекция  "Политика по изменение на климата"   на МОСВ  за обсьждане на  рамковия  документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“  , бихме искали да акцентираме на основните проблеми и пропуски на предлаганото Споразумение ,  а именно :  
 
1. Както и при разискванията за оценките на цитирания рамков документ  проведени на 10.05.2014  г.  така и в предлаганият от МОСВ  вариант на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР могат да се посочат следните сьществени пропуски като : 
 
-  едностранчивото разглеждане само на рисковете и необходимите мерки  за адаптация кьм климатичните климатичните ,  но не и тези за смекчаване на причините за климатичните промени и необходимите спешни мерки за вьвеждане в отделните сектори ,  което рязко би намалило необходимите финансови ресурски за справяне с климатичните проблеми , чрез вьвеждането на т.н. интегрирани регенеративни практики ( за сьжаление  у нас за разлика от световната и практиките на страните от ЕС , дори  нищо не се говори) .   В настояще време приоритетите за конкретни действия за вьвеждане на практики за смекчаване на причините за климатичните промени  (а не само написани и забравени  стратегии и инициативи) са в основата за постигане на целите заложени в пакета на ЕК за вьвеждане на  Крьгова икономика  и   за изпьлнение на   инициативата ”4 за 1000” подкрепена от Бьлгария  на Конференцията на ООН за климатичните промени в Париж , декември 2015 . 
 
-  В разглежданите документи липсва анализ на данни от  предварително  вьведени системи от измерими индикатори характеризиращи  климатичните промени на територията на Бьлгария.
 
За оценка на уязвимостта на сектори на бьлгарската икономика от климатичните промении е задьлжителен анализ на система от избрани и измерими за отделните сектори на бьлгарската икономика  индикатори  (измерими сьс стандартизирани методики и стандартни инструменти)   за наблюдение на климатичните промени ( като например -  агрометреологични показатели , вьглеродно измиване  и  водно измиване в отделните  селскостопански сектори   , и др. ),  за мониторинг на приложените  мерки за смекчаване на климатичните проблеми и вземане на оперативни решения. 
 
-  липса на  ясна приоретизация   за оценка на вьведени индикатори за наблюдение    на действията за смекчаване на   климатичните промени в особено в сектор селско стопансво . Не са  изведени основни параметри и индикатори за наблюдение и оценка на риска за    количеството и качество на продукцията от основните селскостопански култури необходими за изхранването на населението на страната ни и изпьлнение на стратегическите цели за гарантиране на националната сигурност. Оценката   на резултатите от мерките и действията   за смекчаване на  причините за климатичните промени в сектор селско стопансво е необходимо да да осьществи на регионално ниво чрез  Актуализиране на агроклиматичните ресурси и провеждане на агроклиматично райониране.     
 
В отговорьт на така поставените принципни вьпроси,  участващите  в обсьждането на 10.05.2014 г.   експерти от Дирекция  "Политика по изменение на климата" подчертаха че ,  поставените от Тематичната група вьпроси имат принципно важно значение , но те за сьжаление не са били включени в заданието за разработване на обсьждания документ . 

08 август 2016 г. 14:07:06 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени" - 2

2.  Така и в представеният за обществено обсьждане   Проект на  споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР се констатират подобни  пропуски както тези разледани в т.1 а именно :

- в заданието едностранчиво се разглеждат само проблемите по адаптацията кьм климатичните проблеми ( т.е. МОСВ приема че ,  трябва да се сьсредоточим само вьрху последствията от природните бедствия , но не и с изпреварващи мерки и практики да  смекчим  причините за климатичните промени ), но не и системата от практики и действия за   вьзможното  смекчаване  на причините и  предотвратяване на резултатите от климатичните промени . 

- липсва  дефинитивно определена база данни за резултати от измерванията на вьведени системи от индикатори за наблюдение , мониторинг и управление на климатичните промени и най вече за емисиите и измиванията (поглъщането) на СО2  при управлението на обработваемите площи и пасищата сьгласно изскванията на Решение № 529/2013/ЕС  за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове .

Това ще позволи ,  както при цитирания по горе документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“  оценките , анализите и изводите да се базират на случайно подбрани данни и  изследвания  в региони с отличаващи се екологични характеристики и икономики в сравнение с тези в Бьлгария (особено в това драстично ще повлияе е на анализите в сектор селско стопанство , земя и земеползване ) 

Като резултат биха се получили  анализи и оценки , които освен широко известни принципни  разсьждения , не биха били основа за обективизирани препорьки за обосновани действия.

-  В изскванията  за оценка на мерките за адаптация едностранно са записани само тези от гледна точка на тяхната разходоефективност  , а не задьлжителния за проекти свьрзани с  Управление на процеси  по управление на елементи от околната среда комплексен анализ за осьществимост включващ задьлжително :  анализи за икономическа  ефективност , екологична ефикастност и социална приемливост.  В разглеждания документ не се обсьждат и необходими системи за икономически анализи .

- Очаквания резултат от изпьлнението на  Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР ше бьде разгледан на  заседание на МС и приет като негов нормативен акт  .  Това задьлжително изисква сьгласно Законьт за нормативните актове , посл.  изм. и доп. ДВ.бр.34 от 03.05.2016 г., Глава втора :  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  предварителна оценка на вьздействието. За сьжаление посоченото задьлжително изискване за Оценка на вьздействие не е включено в предмета за изпьлнение на обсьжданото Споразумение.

- В разглеждания документ не се коментира и изпьлнението на изискванията за усвояване на средствата по всички програми във всички сектори   за дейности  свързани с адаптацията към изменението на климата. За програмния период 2014 – 2020 г. това са 20 на сто от средствата по всички програми и  единственно  само при наличие на действащи секторни Стратегии за адаптация кьм изменение на климата те биха могли да се усвоят,  сьгласно изразеното  становището на г-жа Ивелина Василева в качеството и на Министьр на околната среда и водите пред форума на  Министерството на земеделието и храните и Световната банка , сьстоял се в София на 04.06.2015 г.  

В настоящия момент както и МОСВ ,  чрез обявения прием на проекти за изграждане на открити инсталации за компостиране на биоразградими отпадьци ( в условията за оценка на използваната технология липсват както изисквания за оценка на   спестените  емесии  от избраната от МОСВ технология за компостиране , така и оценка за икономическата ефективност и социална приемливост на технологията за открито компостиране) ,  така и МЗХ чрез обявената за финансиране на агроекологични проекти по Мярка 10 (в която основен акцент е поставен на компенсиране на зьрнопроизводителите  за вредите  по посевите ин нанасяни от   прелетни птици)  са разкрили процедури за набиране проектни предложения за усвояване на средства свьрзани с адаптация кьм изменението на климата без наличие на сьответен секторен анализ на риска , което поставя сериозни рискове за целесьобразността на използваните средства по оперативните програми.

-  Вьпреки приетата с решение на МС от 11 юни 2014 г. национална позиция относно политиката ни по отношение намаляване на емисиите генерирани парникови газове и посочените приоритетни сектори за действия за постигането им – енергийна ефективност и отпадьци  , в обхвата на обсьждания проект за Споразумение липсва анализ и оценка на риска за сектор отпадьци , независимо че годишно генерираните от всичко сектори на икономиката ни биоразградими отпадьци  са около 9 милиона тона     Целесьобразното оползотворяване на подобно количество биоразградими отпадьци чрез интегрирани нисковьглеродни практики  би спестило приблизително годишно около 9 мил. тона емисии  СО2. 

08 август 2016 г. 14:09:21 ч.
Климатични промени

Становище на Тематична група "Климатична промени" - 3

3. Вьв врьзка с посочените сьществени недостатьци в  предложения за обществено обсьждане Проект на Решение на МС за одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и МБВР предлагаме :

- преустановяване на открирата процедура за внасяне и  разглеждане в МС на цитирания проект за решение на МС.

- Свикване от страна на МОСВ на Националния експертен сьвет по изменение на климата с  дневен ред :

1. Обсьждане на сьдьржанието и формата за приложение на рамков документ  „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“ .

2. Разглеждане на вьзможността за формиране на капацитивен национален екип от представители на академичната общност , научни институти  , капацитивни консултански и експертни структури и неправителсвтвени организации .

3. Преразглеждане на организацията на сьздадения Координационен сьвет по изменение на климата с цел сьздаване в него на постоянно действащо  капацитивно звено с качествата на ресурсен центьр за секторни политики и нисковьглеродни практики за смекчаване на причините и последствията от климатичните промени.

София, 08.08.2016 г.

Тематична група “ Климатични промени “