Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за промени в Наредбата за специално ползване на пътищата и в Правилника за прилагане на Закона за пътищата

Предложените изменения и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата целят подобряване на правната уредба, касаеща дейностите, свързани със специалното ползване на пътищата и уеднаквяване на разпоредбите й с тези на Закона за пътища /ЗП/.

Съгласно § 6 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.) се прекратява дейността на държавно предприятие Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" от деня на влизане в сила на закона. С цел уеднаквяване на законовите и подзаконови нормативни актове с проекта на постановление се предлага да отпаднат текстовете, регламентиращи издаване на разрешения за специално ползване на пътищата от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

В проекта на постановление се предлага регламентация на обезопасяването на търговски крайпътни обекти в съответствие с изискванията на БДС EN 1317 и Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа от 2010 г. на АПИ.

С измененията се урежда и възможността за преиздаване на разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения. Такава се предвижда по инициатива на титуляра на разрешението и преди изтичане срока на валидност на същото.                                                                                       

С приемането на проекта на акт се очаква да се постигне подобряване ефективността на дейностите, както и до намаляване на регулаторната административна тежест. Предвидените изменения и допълнения в НСПП касаят подобряване на разрешителния режим при издаване на разрешения за специално ползване във връзка с условията за издаване на разрешенията и свързаните с тях документи.

С проекта на постановление се правят изменения и допълнения и в Правилника за прилагане на Закона за пътищата, с които разпоредбите му се привеждат в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за пътищата, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Закона за публичните финанси. Измененията на Правилника за прилагане на Закона за пътищата имат за цел уеднаквяване на разпоредбите му с тези на нормативния документ, чийто условия и ред за прилагането му осигуряват, както и с останалите изброени по-горе текстове. Това ще доведе до по-доброто му и ефективно приложение предвид спецификата на предмета на правно регулиране, а именно: изграждането, управлението, поддържането, ползването и финансирането на пътната инфраструктура, нейното развитие и безопасност.


Дата на откриване: 29.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юли 2016 г. 16:38:46 ч.
Йоан Каратерзиян

Скиците могат да се изискват служебно.

В § 1, т. 22, б. “б”, текстът “и скица”, да отпадне.

Мотиви: Скиците може да се изискват служебно по реда на чл. 55, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чрез комплексно административно обслужване по чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК и § 12, ал 1 от ЗР на ЗИД на АПК (обн. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.).

10 август 2016 г. 06:48:03 ч.
antitsa_rancheva

коментари

 

  1. Доклад от Лиляна Павлова – Министър на регионалното развитие и благоустройството

 

На стр. 3, предпоследен абзац от доклада е посочено: „Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б, „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“

Предполагам, че тъй като предложеният проект няма въздействие върху държавния бюджет, то поради тази причина НЕ Е приложена финансова обосновка. В текста, обаче, е посочено че такава е приложена.

 

  1. Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет:

В §2, т.31, (чл.77, ал.2) е допусната правописна грешка – думата „републиканката“ следва да бъде коригирана

§5 предвижда влизане в сила на постановлението, считано от деня на неговото обнародване в Държавен вестник. Не разбирам кое налага подобно срочно влизане в сила на Постановлението.

Никъде в постановлението не е предложена регламентация на случаите, при които преди влизане в сила на Постановлението за изменение на нормативни актове, и по-специално на Наредбата за специално ползване на пътища, са подадени заявления за специално ползване на пътища, по които до този момент няма произнасяне. По кой ред тези заявление следва да бъдат разглеждани – по реда, предвиден в Наредбата преди нейното изменение или по реда, предвиден след нейното изменение.