Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия се приема в изпълнение на мярка 71 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 2010 година за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация.

С предвидените в законопроекта промени се закрива фонд „Тютюн”, осъществяващ държавното подпомагане в сектора, и се отменят разпоредбите, свързани с разпределение на квоти за производство и регулацията на изкупните цени на тютюна, премирането, както и безвъзмездното предоставяне на семена на тютюнопроизводителите. За бъдещото подпомагане на тютюнопроизводителите се предлага да се прилага общият режим за земеделските производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, т.е те ще подлежат на вписване в регистъра по чл. 7 от този закон.

Законопроектът предвижда отмяна на редица разпоредби, свързани с договорните отношения при изкупуването на тютюна, с цел привеждане на пазарна основа на сектора. Предлага се облекчаване на административните режими чрез промяна на административното ниво при издаване на разрешенията за промишлена обработка от министъра на земеделието и храните и за производство на тютюневи изделия от министъра на финансите.

Другите съществени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, са свързани с прилагането от Република България като страна - членка на ЕС на ефективна политика на мониторинг, регулиране и контрол върху съдържанието и емисиите на тютюна и тютюневите изделия. Република България е длъжна стриктно да изпълнява Директива 2001/37/ЕО за контролиране съдържанието на никотин, катрани и въглероден монооксид в дима, както и изискванията на директивата относно информацията за всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки, техните количества и налични токсикологични данни, отнасящи се за ефекта върху здравето и ефекта на пристрастяване. Конкретен ангажимент на Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) е прилагането на Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организация - чл. 9 „Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия” и чл. 10 „Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите изделия”. Предвижда се ИТТИ да осъществява дейности, включващи изследвания и анализи на тютюневите изделия за установяване съдържанието на вредни вещества и съставки, както и оценка на предоставяната от производители и вносители информация относно съставките на тютюневите изделия.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия се очаква изпълнение на мерки от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, като основната цел на предлаганите промени е оптимизация на държавната администрация и прецизиране на съответните разпоредби свързани с тази оптимизация.

 


Дата на откриване: 16.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари