Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Правилника за прилагане на закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, обнародван в Държавен вестник, бр. 58 от 26.07.2016 г., в сила от 26.07.2016 г., е прието изменение на разпоредбите в закона във връзка с влизането в сила на 30 октомври 2013 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза, и публикуването на 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на Европейския съюз на Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и на Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
Предвид изложеното, от датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, е отменен Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността. В тази връзка е приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/481 на Комисията от 1 април 2016 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2454/93, публикуван в бр. L 87 на Официалния вестник на Европейския съюз.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, националните норми са приведени в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз.  
Митническото законодателство на Съюза е пряко приложимо в Република България. Разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за митниците уреждат материя и обществени отношения, които са уредени на ниво европейско митническо законодателство, както и в Закона за митниците, което обосновава необходимост от  отмяна на Правилника за прилагане на Закона за митниците.  


Отговорна дирекция в МФ: „Данъчна политика“
e-mail: taxpolicy@minfin.bg
 


Дата на откриване: 1.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари