Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Настоящият проект се внася в изпълнение на чл. 91а от Закона за висшето образование (ЗВО), съгласно който средствата за присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от оценка на научната дейност въз основа на наукометрични показатели или оценка на художественотворческата дейност, извършена въз основа на художественотворчески постижения.

Наредбата урежда обществените отношения, свързани с управлението и финансирането на научните изследвания в България, чрез въвеждане на модел на финансиране на научноизследователската дейност или художественотворческата дейност на държавните висши училища, стимулиращ развитието, ефикасността и резултатите от тези дейности в полза на икономиката и обществото.

Средства от държавния бюджет за научна или художественотворческа дейност ще се предоставят на държавните висши училища въз основа оценка на постигнатите научни резултати или художественотворчески постижения, измервани чрез наукометрични показатели и показатели за художественотворчески постижения.

С предложения акт се цели да се улесни прозрачното, справедливо и ефективно разпределение и управление на публичните средства за научна или художественотворческа дейност, осъществявана от държавните висши училища и повишаване на стимулите за изследвания. Това ще доведе до засилване на конкуренцията между тях и повишаване качеството на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на част от институциите за висше образование като научни центрове.

Диференциране на средства, предоставяни целево от държавния бюджет на държавните висши училища за научна или художественотворческа дейност въз основа на обективни показатели за научни резултати или художественотворчески постижения.

Засилване на конкуренцията между държавните висши училища с цел повишаване качеството на научните изследвания.

Насърчаване участието на студенти, докторанти и млади учени в разработването и изпълнението на научни проекти с цел привличане към кариера в областта на науката и последваща добра реализация.

Подкрепа на научните изследвания в държавните висши училища на принципа на конкурсно-проектно финансиране.

 


Дата на откриване: 2.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2016 г. 13:01:42 ч.
tsvetyy

Допускане на млади учени със ст. "доктор" до участие в конкурсите

Уважаеми автори на проекта на наредбата,

Първо, искам да Ви поздравя за философията на наредбата, която силно подкрепям. Предложението ми е в чл. 11, ал. 1 към лицата, които имат право да участват в научните проекти на висшите училища, да бъдат прибавени и защитилите докторантура лица, т. е. тези с научна и образователна степен "доктор", които не работят на трудов договор в съответния ВУЗ. В момента не е ясно каква е стратегията на МОН по отношение на това какво прави със защитилите докторат. От една страна, не може при нуждата от свиване на звена и съкращения в университетите да се очаква, че всички могат да станат асистенти. От друга страна, млади хора, в чиято квалификация е инвестирано години наред и които имат способности и желаят да продължат да се занимават с наука, просто се изхвърлят от системата и целият този потенциал се губи. При положение че в България не съществува "постдок" статута, остава неясно с каква цел изобщо се произвеждат доктори, след като те нямат път напред в науката, освен ако не станат асистенти. Моля Ви да обърнете сериозно внимание на моето предложение и, ако то не може да бъде прието, да ме информирате за причините за това.

Цветелина Йорданова, доктор по "Обществени комуникации и информационни науки" от СУ, milena_tsvety@abv.bg