Обществени консултации

Проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Предложеният проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е свързан с необходимостта от привеждане на Правилника в съответствие с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 60 от 2016 г.).
Целта на приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на търговия с течни горива.
С приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност е създаден механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива, лицата  задължително да предоставят пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година.
Задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.
Механизмът представлява и предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на течни горива, участващи в схеми за данъчни измами, като ще способства и за предотвратяване на възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не е внесъл данъка в държавния  бюджет.
В разпоредбата на чл. 176в, ал. 12 от ЗДДС е посочено, че  редът за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по този член се определя с правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В изпълнение на тази разпоредба е изготвен проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, с който се регулират отношенията, свързани с прилагането на чл. 176в от ЗДДС във връзка с предоставянето на обезпечение при доставки на течни горива.
С предложения проект на правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност са уредени подробно процедурите и документите по предоставяне на обезпечение, неговата регистрация в публичния регистър и освобождаването му, при защита правата на задължените лица, като е спазен и принципът на прозрачност поради публичния характер на регистъра.

Отговорна дирекция в МФ: „Данъчна политика“
e-mail: taxpolicy@minfin.bg
 


Дата на откриване: 4.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2016 г. 17:51:54 ч.
valka69

Неясноти относно обезпечията при търговията на едро с горива

Здравейте,

1. Не ми става ясно ако днес, 04.08.2016 година, фирма спре продажбите си на едро на течни горива, ще трябва ли да прави обезпечение?

2. Не е дадено определение на "течни горива" - примерно до момента купуваме втечнен нефтен газ в бутилки /от данъчен склад с АДД, освободени за потребление немаркирани енергийни продукти, предназначени за отопление/ и продаваме същите тези бутилки - това течно гориво ли е?

3. Кой ще е първия данъчен период?

4. ал.6 на чл176в от ЗДДС е абсолютно неясна - какви са тези условия по ал.1, при които се прави ново обезпечение? Нали алинеи 2-4 уточняват точно това.

5. Не се разбират ал.7 и ал.8 на чл176в от ЗДДС - условията важат самостоятелно или кумулативно?

Надявам се да се направят необходимите промени, за да не чакаме после указания в последния момент :)

Поздрави,

Валентина Червенкова