Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”

Схема „Училищен плод“ се прилага успешно в страната от 2010 година. Прилагането на схемата получава положителен обществен отзвук и броят на участващите нараства непрекъснато. От 118 694 деца участващи в схемата през 2010/2011 учебна година, техният брой се увеличи до 456 723 деца през  2015/2016 учебна година. Достигната е усвояемост на 100% от помощта от ЕС и на тази база, по искане на България, всяка година получаваме допълнителен бюджет по схемата.

Схема „Училищно мляко“ се прилага в България от 2009 г. на базата на Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията. Интересът към схемата обаче до 2015 г. беше слаб, поради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. След проведената през 2013 г. реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, на основание чл. 26 от Регламент (ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, от 2015 г. условията за прилагане на схемата в страната ни се определят с Национална стратегия за прилагане на схема „Училищно мляко” и бяха регламентирани с Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко". В резултат на приложения нов подход при прилагане на схемата и осигуреното национално съфинансиране, интересът към нея се повиши многократно. През учебната 2015/2016 година в схемата участваха 302 000 деца за разлика от предходната учебна година с участие само на 3 500 деца, като очакваме тази тенденция да продължи.

За да продължи укрепването на двете схеми за насърчаване на навиците за здравословно хранене, за улесняване на тяхното прилагане и с цел осигуряване на ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза, по силата на Регламент (ЕС) № 795/2016 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи за възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (OB L 135, 24.5.2016г.) и на Регламент (ЕС) № 2016/791 на Европейския парламент и Съвета от 11 май 2016 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) 1360/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (OB L 135, 24.5.2016г.), двете училищни схеми - „Училищно мляко и „Училищен плод“ се обединят в единна схема, чието задължително прилагане стартира от учебната 2017/2018 година.

Единният подход в обща правна и финансова рамка е най-уместният и ефективен начин за постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика, посредством новата обединена схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата. Този подход ще позволи на държавите членки да оптимизират въздействието на предлаганите продукти и да увеличат ефективността в управлението на схемите.

За постигане на плавен преход към обединената схема и за своевременно оптимизиране на реда и условията на нейното прилагане, е целесъобразно синхронизирането на националното законодателство с новите изисквания на европейската правна рамка да стартира своевременно. Предвид необходимото технологично време за внедряване на новите процедури за прилагане и контрол, без да бъдат допускани смущения във функционирането на схемите, е необходимо изготвянето на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, която да определя правилата на единно прилагане още през предстоящата 2016/2017 учебна година на двете сходни по своята същност схеми. Реално, предстоящата учебна година ще бъде преходен период, през който ще бъдат прецизирани детайлите по прилагането на новата обединена схема и ще се извършва доусъвършенстване на интегрираната система за администриране и контрол, така че през учебната 2017/2018 година да се прилага пълноценно.

Прилагането на схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“ при единни условия и ред ще доведе и до намаляване на административната тежест, както за бенефициентите по схемите, така и за компетентните органи по тяхното прилагане. Обединяването на двете схеми още на този етап ще доведе до редуциране на административните разходи за обработка на два отделни потока от документи, както и до съкращаване на сроковете за обработка на заявленията за участие и заявките за плащане.  

Очакваните резултати от прилагането на обединените схеми в училищата са: повишаване на информираността на децата и учениците, както и на техните родители и учители, относно принципите на пълноценното хранене; увеличаване краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти от децата и учениците; формиране на здравословни хранителни навици; подобряване нивото на общественото здраве и намаляване на риска от развитие на социално значими болести. Това ще отговори и на целите на Общата селскостопанска политика за подпомагане на доходите на производителите на плодове, зеленчуци и мляко, стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността. Налице е изразен интерес от страна на бизнеса и очакваме прилагането на схемите при новите условия, да получи положителен обществен отзвук.

 

 


Дата на откриване: 5.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 18.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 август 2016 г. 12:27:35 ч.
DonchoLazarov

Дончо Лазаров

Дами и Господа,

Мнението ми е, че следва да се извършат изменения и допълнения в смисъл:

В чл. 4, ал. 2, т. 3 след информира "училища" да се премахне и да се замени с "учебни заведения". Мотиви : МОН следва да информира и училища и детски градини, т.е учебните заведения.

В чл. 19, ал. 2, предложение последно да стане така: В случаите по чл. 18, ал. 6 срокът за изплащане се удължава с толкова работни дни, колкото са били нужни за отстраняване на констатираните нередности и/или непълноти.

Би следвало § 2, ал. 2 от ПЗР да се прецизира, с оглед на това, че подадените заявления през 2016 г. по действащите все още наредби точно по-кой ред ще се разглеждан - по новия или по-стария ред до вризането в сила на новата наредба.

Благодаря!