Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа”, „Осигуряване на съвременна образователна среда” и „Без свободен час в училище”

С настоящия проект на акт се одобряват допълнителни трансфери в размер 14 143 735 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа", „Осигуряване на съвременна образователна среда" и „Без свободен час в училище", одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

Допълнителните трансфери са за сметка на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за изпълнение на националните програми и се разпределят по следния начин:

-     НП „Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития" - 11 122 843 лв. за изплащане на обезщетения по КТ на персонала на общински училища, детски градини и общежития за месеците май и юни 2016 г. Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата, детските градини и самостоятелните общежития чрез оптимизиране на вътрешната структура;

-  НП „Осигуряване на съвременна образователна среда", модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки" - 2 342 908 лв. за обезпечаване на училищата с уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас. Модулът цели формиране у учениците на практически знания и умения;

- НП „Без свободен час в училище" - 677 984 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели, които са замествали отсъстващи от работа учители или възпитатели за периода 01.11.2015 г. - 29.02.2016 г. Мярката цели създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно време за усвояването и осмислянето му.

С проекта на Постановление се изменя и Постановление № 158 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища, като се увеличават сумите за четири общини общо с 31 720 лв. поради по-голям брой ученици в четири училища.

С предоставянето на необходимите средства по трите национални програми на общините се осигурява необходимият финансов ресурс за изпълнение на дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа", НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" и НП „Без свободен час в училище". Със средствата ще бъдат закупени материали, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас. Ще бъдат изплатени възнаграждения и обезщетения на персонала от общинските училища, детски градини и общежития.

С осигурените допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на четирите общински училища ще им се даде възможност да провеждат училищните си политики за повишаване на качеството на образованието.


Дата на откриване: 8.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари