Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките

Правното основание за приемане на проекта на нормативния акт е чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Приемането на проекта на наредба ще осигури пълно въвеждане в българското законодателство на европейското право в областта на играчките, а именно Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на играчките (ОВ, L 170 от 30.06.2009 г., стр. 1 - 37). С проекта на Постановление се отменя Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г.

Проектът на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките създава ясни и конкретни регламенти за правата и задълженията на икономическите оператори, с което се цели подобряване функционирането на вътрешния пазар на играчки, и определя осъвременени специфични изисквания за тяхната безопасност, за да се предотвратят възможни вредни ефекти върху здравето на децата в краткосрочен и дългосрочен период от време.


Дата на откриване: 16.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 30.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари