Обществени консултации

Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на произво

Наредба въвежда електронен обмен на информация и документи за бенефициентите и органите на управление и контрол.
С наредбата се цели подобряване на ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от ЕСИФ и се ускорява цялостният процес по успешно изпълнение на програмен период 2014-2020 г. С постановлението се определят общите изисквания, отнасящи се до структурата на въвежданата в ИСУН информация, реда и правилата за използване на системата, изискванията към обмена на електронни документи и изявления между кандидати и бенефициенти, от една страна, и органите на управление и контрол от друга.
Нормативният акт е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 и чл. 23 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед осигуряване на пълна проследимост и прозрачност на процесите по управление и изпълнение на помощта от ЕС.
 


Дата на откриване: 12.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари