Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на ПМС за одобряване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се опростява процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища за държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от заклет преводач.

Промяна има и в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Промяната в тази наредба е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. Следва се принципът, че правната сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря на изискванията за квалифицирания електронен подпис. Отпадането на изрично използване на квалифициран електронен подпис изпълнява посочения принцип. Отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения, като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т.н. В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга.

Допълнението в наредбата е свързано със създадената от Националния център за информация и документация технологична възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо.
 

 


Дата на откриване: 18.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2016 г. 18:24:20 ч.
Сирма

Националния център за информация и документация е за пример на останалите администрации

НАЦИД и МОН са затвърждават като едни от лидерите при предоставяне на административни услуги. При това без големи инвестиции. Това, което предлагате заслужава възхищение. Първо: отпадане на заверката апостил за дипломи от ЕС, Швейцария и Норвегия. Второ: подаване на заявленията директно през сайта без квалифициран електронен подпис. Трето: плащане с карта през интернет без да се налага да се сканира и носи бележка, че е платено. Почти всички администрации при заявяване на електронна услуга изискват да принтирате и сканирате документа, с който е платено и за де прикачи към уж електронното заявление. Още един път поздравления и продължавайте така.