Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

С допълнението на посочената наредба се регламентира изрично длъжността „държавен експерт“ да бъде определена за заемане само от служители в специализираната администрация на органите на изпълнителната власт.

Допълнението е в съответствие с изискванията на чл. 7, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, според която разпоредба длъжността „държавен експерт“ е свързана с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики, с разработването на стратегически документи в съответната област на управлението, с разработването на проекти на нормативни актове от национално значение, с предоставянето на методически указания по прилагането на административни актове, както и с координиращата функция между администрациите. Държавният експерт носи пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност.

Изброените дейности, които следва да бъдат възлагани на държавни служители от това експертно ниво, не са присъщи на тези, осъществявани от общата администрация на органа на изпълнителната власт, която подпомага осъществяването на правомощията му като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване /чл.5, ал.2 от Закона за администрацията/.

Отговорна дирекция в МФ: "Човешки ресурси и административно обслужване"

e-mail: hras@minfin.bg


Дата на откриване: 19.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2016 г. 17:16:12 ч.
portal

Коментар

Направените изменения са обосновани с твърде общи и повърхностни мотиви. Не са съобразени конкретните дейности, извършвани от общата администрация. В чл. 7 от Закона за администрацията са посочени  звената които са включени в нея: "Канцелария"; "Финансово-стопански дейности"; "Правни дейности"; "Управление на собствеността"; "Човешки ресурси";"Управление при отбранително-мобилизационна подготовка";"Информационно обслужване и технологии"; "Административно обслужване".

Твърдението, че дейностите, които следва да бъдат възлагани на служители на длъжност „държавен експерт“, не са присъщи на тези, осъществявани от общата администрация на органа на изпълнителната власт, която подпомага осъществяването на правомощията му като ръководител на съответната администрация,  е всъщност ограничено тълкуване на разпоредбата на чл. 7 от Закона за администрацията. Във всяко едно от звената в общата администрация има служители, които изпълняват дейности, свързани с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики, с разработването на стратегически документи в съответната област на управлението. Спирането на извършването им крие риск от принизяване на експертизата на изпълнението на функциите на общата администрация. Не е разгледан и въпросът с кариерното развитие и мотивацията на служителите, които изпълняват тези функции. Това би било дискриминация спрямо тях, основан на служебно положение в обща и специализирана администрация. 

Направените промени с нищо няма да подобрят функционирането на администрацията, не запазва и защитава статута на държавните служители и спазването на правата и задълженията на държавния служител. 

01 септември 2016 г. 10:18:04 ч.
Професионално обединение на държавните служители

Становище на ПОДС

ПОДС категорично възразява срещу предложението на МФ длъжността „държавен експерт“ /в тези администрации, в които тази длъжност съществува/, да се определя за заемане само в специализираната администрация със следните аргументи: 
- Смятаме, че направеното предложение не е в съответствие с текста на чл.7, ал.1 на НКДА, а представлява твърде формален прочит и тълкувание на смисъла му.
- При изготвяне на анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики в министерства и ведомства винаги се търси високо професионалната експертиза на финансисти и юристи, които обичайно са част от обща администрация.
- В разработването на проекти на нормативни актове от национално значение в министерства и други ведомства участват задължително експерти с финансов  и юридически профил, с богат административен и професионален опит, заемащи длъжности в звена в обща администрация.
- Ако това предложение се приеме следва да се оцени и наличието на длъжност „държавен инспектор“, която е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството, изискващи голям професионален опит в съответната област на дейност, което е приложимо към контролни дейности, осъществявани във финансовите звена и звената по човешки ресурси в обща администрация. 
- Приравняването на длъжностите „Служител по сигурността на информацията“ и „Главен юрисконсулт“ към длъжностното ниво на „държавен експерт“ е отражение на високата степен на отговорност на функциите им, но имат вътрешно административна насоченост. Същата степен на отговорност, и висок професионализъм се изисква и при финансовите експерти, експертите по обществените поръчки, човешки ресурси  и пр.
- С приемане на това предложение  обща администрация добива облика на спомагателен „обслужващ персонал“, въпреки че дейностите по подпомагане осъществяването на правомощията на органа на власт изискват често наличието служители с високо професионална експертиза, умения за анализи и прогнози и богат професионален опит.
- С премахването на тази длъжност в звената от обща администрация се ограничават кариерните възможности на експертите в обща администрация, което е демотивиращо за изявени експерти и ще предизвика натиск те да намерят място в звено от специализирана администрация. В обща администрация ще останат експерти с ограничен потенциал и професионализъм, което едва ли ще допринася за по-ефективна и ефикасна административна дейност. .
- С преназначаването на съществуващите държавни експерти на длъжност „главен експерт“ ще се запазят размерите на основните им заплати , тъй като няма законово основание при преназначаване на по-ниска длъжност да се намалява този размер, което ще създаде диспропорции в ОМЗ на това длъжностно ниво.
- Освен всичко изброено не трябва да се подценява и фактът, че това действие би се разглеждало и като дискриминационен акт към експертите в обща администрация
Бихме подкрепили като приемливо и отразяващо по-пълно смисъла на текста на чл.7, ал.1 от НКДА предложение - броят на „държавните експерти“ в обща и специализирана администрация да е диференциран пропорционално на нормативите за численост на обща и специализирана администрация.

Считаме за некоректно също проект на акт, който се отнася за цялата администрация да бъде публикуван в секция "Финанси и данъчна политика".

01 септември 2016 г. 11:20:54 ч.
stoppingby

Коментар

Факт е, че в някои министерства квотата от 25 на сто се „изяжда“ от служители, които по длъжност са държавни експерти, но функциите им нямат нищо общо с описанието в НПКДА.  Аз лично недоумявам, когато се допуска задълженията по длъжностна характеристика на държавни експерти да са в областта на  ползването на сграден фонд, транспортно обслужване, осигуряване на хигиената, техническа поддръжка, деловодно обслужване и т.н.  Но това индикира по-скоро вътрешноорганизационен проблем, свързван с неразбиране или нежелание за прилагането  на практики по планиране на човешките ресурси и проектиране на длъжности.

Премахването с лека ръка на всички държавни експерти в общата администрация не е приемлив подход на този етап, още повече, че не е подкрепено с данни. Един анализ относно прилагането на длъжността „държавен експерт“ в общата администрация едва ли би отнел повече от два-три дни. При действащото организационно структуриране в министерствата и държавните агенции, където тази длъжност се прилага, в общата администрация има структурни звена, които  осъществяват част от функциите и дейностите, предвидени в чл. 7, ал. 1 от НПКДА, напр. звената за нормотворческа дейност. На първо време би могло да се заложи норматив за държавни експерти в общата администрация, като се определят звената, от гледна точка на функционалната им характеристика,  в които длъжността може да се прилага без да влиза в противоречие с НПКДА

01 септември 2016 г. 11:52:21 ч.
Главен експерт

Главен експерт

Считам, че така предложеното допълнение е дискриминационен акт спрямо експертите в общата администрация. Обидно е да се изключи възможността експертите от общата администрация да изготвят високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики, да предоставят методически указания по прилагането на нормативни актове и всички останали функционални задължения на един "държавен експерт", разписани в чл.7, ал.1 от НКДА. В общата администрация има експерти, от които това ще продължава да се изисква, но те няма да имат право да заемат адекватна на труда им длъжност, като на практика се блокира и възможността за кариерно развитие. Обидно е общата администрация да бъде принизявана до "помощно-обслужващ персонал" в администрацията, като не се допуска дейностите в нея да бъдат дефинирани в длъжности, изискващи да бъдат заемани от служители с висока професионална експертиза и богат професионален опит. Считам, че това би подействало абсолютно демотивиращо и би било акт на дискриминация към служителите и принизяване на функциите на общата администрация на административните структури. 

01 септември 2016 г. 12:57:16 ч.
snejankat

коментар

Считам, че направеното предложение е формален прочит и тълкувание на смисъла вложен в текста на чл.7, ал.1 на НКДА. Практиката показва, че при изготвяне на различни анализи, прогнози, оценки и становища, включително и по секторни и хоризонтални политики в министерствата се търси високо професионалната експертиза на експерти от общата администрация, в съответствие с областта им на дейност. Експерти с богат административен и професионален опит, заемащи длъжности в звена в обща администрация  също така се включват в работни групи и участват в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение.

Трябва да се отбележи и че длъжностите „Служител по сигурността на информацията“ и „Главен юрисконсулт“ са приравнени към длъжностното ниво на „държавен експерт“. Това е отражение на високата степен на отговорност на функциите на тези длъжности, но същите имат вътрешно административна насоченост. Същата степен на отговорност, и висок професионализъм се изисква и при експертите от общата администрация, отговарящи за дейности в областта на финансите, обществените поръчки, човешките ресурси  и пр.

Предложението на практика обезличава тотално  общата администрация, като тя добива облика на „обслужващ персонал“. Всички сме свидетели на все по-голямото значение и отговорности при осъществяването на правомощията на органите на власт и не е редно да бъдат подценявани толкова много функциите на подпомагане осъществяването на правомощията на органа на власт, каквито са функциите на звената от общата администрация. Често изпълнението на тези функции  изисква  служители с високо професионална експертиза, умения за анализи и прогнози и богат професионален опит.

Не е за пренебрегване и факта, че с премахването на тази длъжност в звената от обща администрация се ограничават възможностите за кариерно развитие  на експертите в обща администрация, което е демотивиращо за експертите с богат професионален опит и експертиза, като ще доведе до стремеж на тазе експерти за преминаване в специализираната администрация или дори излизане извън държавната администрация. В резултат на такива движения общата администрация е изправена пред риска да остане с експерти с ограничен потенциал и професионализъм, което едва ли ще допринесе за по-ефективна и ефикасна административна дейност. Такова действие от друга страна може да се разглежда и като дискриминационен акт към експертите в обща администрация.

Не на последно място, преназначаването на служителите, заемащи длъжността „държавен експерт“ при запазване на същия размер основна заплата (а няма законово основание при преназначаване на по-ниска длъжност да се намалява размера на определената основна заплата),  на длъжност „главен експерт“  ще създаде диспропорции в основните месечни заплати на това длъжностно ниво.

Може да се помисли в насоката определянето на броя на държавните експерти в администрациите, за които те са приложими, да бъде диференциран съобразно числеността на общата и специализираната администрация.

01 септември 2016 г. 13:45:36 ч.
държавни служители

Становище

Считаме като неоснователни изложените съображения на МФ относно предложението длъжността „държавен експерт“ да се заема само от служители в специализирана администрация и не подкрепяме предложените промени в НПКДА, със следните мотиви:

1.  Чрез Закона за администрацията закодателят е уредил структурата на администрацията, основните принципи на организацията на нейната дейност, длъжностите в нея. Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавна власт, администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощияна на органа на държавна власт, като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и едва тогава извършва техническите дейности по административното обслужване. Непрекъснато се увеличават функциите на звената от общата администрация в следствие на новостите в законодателството и увеличените изисквания за ниво на знания, умения и компетенции. В общата администрация работят служители, които изпълняват дейности свързани с изготвянето на високопрофесионални анализи, прогнози, оценки и становища по сектори и хоризонтални политики, за разработването на конкретни политики в съответната област на управлението /разработване на проекти на нормативни актове, бюджетни прогнози, управление на процеси, хора, ресурси, обществени поръчки и др./, което обуславя съществуването на длъжността „държавен експрет“ и е в пълно съответствие с изисквания с чл. 7, ал. 1 от НПКДА. В тази връзка считаме предложението за дискриминационно спрямо експертите, работещи в общата администрация.

2.  Предложените изменения в НПКДА следва да бъдат публикувани в сфера на действие „Държавна администрация“, а не в сфера „Финанси и данъчна политика“, което е не коректно от страна на вносителя.

3. § 2 от предложения проект на ПМС е в противоречие с чл. 82, ал.1 от Закона за държавния служител.

4.  Измененията по отношение на КДА и Наредбата за прилагането му попадат в обхвата на дейността на Съвета за административна реформа /САР/ към Министерския съвет, чиято основна задача е да координира правителствената политика в областта на държавната администрация и децентрализация. В тази връзка какво е становището на САР?

01 септември 2016 г. 14:11:16 ч.
v.pavlov

Коментар

Предложеното изменение на НПКДА е насочено срещу практиката длъжността „държавен експерт“ да се използва като инструмент и възможност за повишаване на заплатата и не винаги се свързва с дейности и отговорности в длъжностната характеристика, съответни на тези в чл.7, ал.1 . Такива практики са характерни за длъжности и служители и в обща, и в специализирана администрация. Да се премахне възможността за ползване на длъжност „държавен експерт“ в обща администрация не е справедливо. Следва да се завиши контрола дали длъжностните характеристики съответстват на това най-високо експертно длъжностното ниво. Всяко предложение за заемане на тази длъжност трябва да е сериозно мотивирано и с ясни определения на дейностите, които служителят извършва и ще извършва, в съответствие с рамковите задължения по наредбата.

01 септември 2016 г. 14:23:49 ч.
vasilka_stoilova

Главен експерт

Предлаганата промяна в действителност ще доведе до ограничаване на кариерните възможности на експертите и ще ги демотивира да работят в общата администрация. Това ще навреди на добрата и ефективна административна дейност.

Подобен формален прочит на текста на чл. 7, ал. 1 от НПКДА е недопустим и няма да доведе до практическа полза.

01 септември 2016 г. 15:32:01 ч.
Big Brother

коментар

Предложеното допълнение е дискриминационен акт спрямо експертите в общата администрация.. В общата администрация има експерти, от които това ще продължава да се изисква, но те няма да имат право да заемат адекватна на труда им длъжност, като на практика се блокира и възможността за кариерно развитие. Принизяването до "помощно-обслужващ персонал" в администрацията, като не се допуска дейностите в нея да бъдат дефинирани в длъжности, изискващи да бъдат заемани от служители с висока професионална експертиза и богат професионален опит.

Всичко това води след себе си до абсолютно демотивиращо и би било акт на дискриминация към служителите и принизяване на функциите на общата администрация на административните структури. 

 

01 септември 2016 г. 16:19:38 ч.
Iv51

Становище

В доклада на вносителя не е видно, че е извършен анализ на настоящето положение и след извеждане на проблем се предлага решение, което е най-целесъобразното за неговото решаване. В конкретния случай липсват каквито и да било данни за извършен анализ и мотиви за целесъобразността на предлаганата промяна. Напротив, направеното предложение се явява нецелесъобързано, както от гледна точка на държавния интерес, така и с оглед стабилитета на служебното правоотношение на държавния служител. С предлаганата промяна пряко се нарушава един от основните принципи при изпълнение на държавната служба, а именно - принципа на стабилитет, съгласно чл. 18 от ЗДСл.

Освен това следва да се има предвид, че след влизане в сила на предлаганите промени длъжностните характеристики на всички понижени държавни експерти следва да бъдат променени, за да отговарят на изискванията за заемане на длъжност „главен експерт“, като от същите отпаднат изискванията и задълженията за изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища по секторни и хоризонтални политики,  разработването на стратегически документи в съответната област на управлението, разработването на проекти на нормативни актове от национално значение, предоставянето на методически указания по прилагането на административни актове, както и координиращата функция между администрациите.

Предвид изложеното, заварените държавни експерти в общата администрация ще потърсят реализация извън държавната администрация, което би лишило последната от качествен и квалифициран експертен състав. Редом с това фактът, че засегнатите от промяната държавни служители ще запазят размера на основните си заплати, няма да доведе  до финансова икономия на бюджетни средства. 

01 септември 2016 г. 21:48:50 ч.
tedipeicheva

Коментар

Предложението е недостатъчно мотивирано и не е подкрепено с анализ за действителното състояние по отношение на броя, функциите и дейностите на държавните експерти в общата администрация. Част от хоризонталната политика „Държавно управление“ се изпълнява от звената по управление на човешките ресурси. Измененията на подзаконовите актове през 2012 г., последните изменения на Закона за държавния служител и Закона за администрацията в голяма степен се основават на многобройните високо експертни предложения най-вече на държавните експерти от звената по управление на човешките ресурси. Броят на държавните експерти нормативно е лимитиран и в момента.