Обществени консултации

Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредбата се издава на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и в изпълнение на § 38 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.). Наредбата дефинира типовете услуги, съобразно функционалните им характеристики, както и начините на заявяване и получаване на услугите. Услугите се предоставят в писмена форма на хартиен носител или в електронна форма. Електронните документи, предоставяни от АГКК, ще намалят, както разходите на АГКК за предоставянето им на хартиен носител, така и на потребителите на кадастрална информация. Официалните документи – скици, удостоверения, извлечения могат да се заявяват и да се получават по електронен път, вместо на гише в СГКК. В проекта на наредба е разяснен процесът на заявяване, фόрмата на заявяване, съдържанието на заявлението и необходимите документи, придружаващи заявяването на услуга. Определен е кръгът от лицата, които са с права да заявяват или получават услуги. Описани са процесите, които се извършват при подаване на заявление за изпълнение на услуга: въвеждане на заявлението; уведомяване за грешни или непълни данни; регистриране на заявлението; уведомяване за успешно регистриране на заявлението; създаване на административна преписка за заявената услуга; уведомяване при наличие на недостатъци в заявлението и приложените документи. С проекта на наредба са регламентирани редът за определяне и оправомощаване на лицата от общинските служби по земеделие, съответно от общинските администрации, които ще подпомагат дейността на АГКК по предоставяне на услуги с кадастрална информация.


Дата на откриване: 19.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2016 г. 13:53:10 ч.
RosenHristov

Относно кръга на лицата, които заявяват услуги и получават документи

Представители на общинските администрации /от техническите служби на общините с приети кадастрални карти/ изработват проекти за изменение на кадастралната карта, поръчват извадки и проектни идентификатори, поръчват и получават скици. В по-големи общини тези действия се извършват почти всекидневно.

Никъде в проекта за наредба не е регламентиран начинът на извършване на гореописаните дейности и кой може да заявява извършването на тези услуги и да получава документи от името на Кмета и Общината.

В проекта за наредба не е регламентиран кръгът от лицата, които може да упълномощава Кмета да го представляват пред Агенция по кадастъра.

Ясно е, че не е възможно тези дейности да се извършват лично от Кмета.