Обществени консултации

Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

Наредбата се издава на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър и в изпълнение на § 38 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ. бр. 57 от 2016 г.). С проекта се цели подзаконовият нормативен акт да уреди не само номерирането на поземлените имоти, на сградите и на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения, а и на зоните на ограничения в кадастъра. Като резултат от това се очаква зоните на ограничения да получават номера в кадастъра, номерирането на обектите на кадастъра да се извършва при ясно и точно определени правила. С издаването на наредбата се цели да бъдат отстранени недостатъците и празнотите в Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.), чията отмяна се предвижда в преходните и заключителните разпоредби на проекта на настоящия проект на норматоивен акт. Целта на проекта на наредбата е да регламентира и случаите, в които няма дублиране, номерата на масивите и номерата на парцелите от действащите планове и карти да се запазват, без промяна в  кадастралната карта. С приемането на наредбата се цели постигане на по-голяма яснота при прилагането на подзаконовия нормативен акт от службите по геодезия, картография и кадастъра и от лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, които създават кадастралната карта и кадастралните регистри и изработват проекти за нейното изменение.


Дата на откриване: 19.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари