Обществени консултации

Проект на Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”

Изпитът за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ е въведен през 2006 г. във връзка с необходимостта от професионално укрепване на вътрешния одит. Сертифицирането на вътрешни одитори с национални сертификати, което е функция и отговорност на централните хармонизиращи звена (дирекция „Вътрешен контрол“ у нас) е практика и в много други държави.

Предлага се да отпадне задължителното условие провеждането на изпита да става веднъж годишно през месец юни и се създава възможност за провеждането му повече от веднъж годишно по преценка на министъра на финансите. По този начин ще се осигури възможност за по-гъвкаво разполагане на изпитните сесии през съответната година и ще се създадат условия за по-успешно предприемане на действия от страна на ръководителите на организациите от публичния сектор за осигуряване на одиторски персонал за изпълнение на функцията по вътрешен одит.

С проекта се предлага да отпадне изискването за публикуване на обявлението в един централен ежедневник, с което се цели оптимизиране на разходите по организиране на изпитите. Отпадането на това изискване няма да доведе до нарушаване на принципите на публичност и прозрачност, тъй като остава изискването за публикуване на обявлението на интернет страницата на Министерството на финансите, както и за поставянето му на общодостъпно място в сградата на министерството.

С измененията и допълненията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ДВ, бр. 51 от 2016 г.) се въведе изискване вътрешният одит в публичния сектор да се осъществява в съответствие с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, което налага и съответната промяна в наредбата.

Сега действащата наредба определя едномесечен срок за подаване на документите за участие в изпита, който е неоправдано дълъг, особено като се има предвид, че редица дейности, свързани с организацията на изпита зависят от този срок. В тази връзка се предлага този срок да бъде съкратен, с което се цели постигането на по-голяма ефикасност на процеса.


Дата на откриване: 22.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари