Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г.

Предвидено е увеличаване на числеността на персонала на дирекцията с 6 щатни бройки за сметка на намаляване на числения състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността“. С посочените щатни бройки ще бъдат обезпечени преминаващите от дирекция „Финанси и управление на собствеността“ функции по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът на финансите. Предложената промяна има за цел всички дейности по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, вкл. по централизирано възлагане, по които възложител е министърът на финансите, да се концентрират в рамките на една дирекция на Министерството на финансите. По този начин министерството ще оптимизира работата си в сферата на обществените поръчки. Същевременно промените ще създадат възможност за оптимално организиране и разпределение на експертния и материалния ресурс и използване на натрупания опит при избягване на дублиращи се дейности.

Допълнителните щатни бройки за дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“ също така ще укрепят капацитета на дирекцията във връзка със значително разширения обхват на дейността на Централния орган за покупки и кръга от възложители, които ползват централизираното възлагане съгласно Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г.

Отговорна дирекция в МФ: "Човешки ресурси и административно обслужване"

e-mail: l.filchev@minfin.bg


Дата на откриване: 23.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари