Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт

Основният мотив за изготвяне на проекта е необходимостта от съобразяване на разпоредбите на наредбата с измененията на Закона за железопътен транспорт (ЗЖТ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 19 от 11.03.2016 г. Измененията са свързани с въвеждане на електронна товарителница при превоз на товари с железопътен транспорт като превозен документ с доказателствена сила, равностойна на хартиения носител.

Предложените изменения и допълнения в проекта на наредбата са следните:

В чл. 6 се предлага да се измени ал. 2 и да се включи текст, съгласно който, когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът за превоз на товари се счита за сключен от момента, в който превозвачът, след като приеме товара за превоз, удостовери чрез подпис върху товарителницата приемането на товара. Текстът повтаря разпоредбата на чл. 80, ал. 2 от ЗЖТ. В ал. 6 на чл. 6 е предвидено след поставянето на печата или електронния подпис на превозвача върху товарителницата, същата да служи като доказателство за сключването и съдържанието на превозния договор.

В чл. 53 и чл. 67 вместо „освобожававане на товарителница“ се предлага да се използва „подписване на товарителница“. Промените имат за цел да приведат текстове от наредбата в съответствие с термините, използвани в чл. 109, ал. 1 от ЗЖТ. Съгласно текста право на иск срещу превозвача има изпращачът - до момента, в който получателят подпише товарителницата или приеме товара, а получателят - от момента, в който подпише товарителницата или приеме товара, след като е отхвърлена рекламацията.

            В чл. 76, ал. 1 и ал. 2 думата „неизправност“ се заменя с „нередовност“. По този начин текстът се привежда в съответствие с определението за търговска нередовност“, дадено в § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на наредбата. Посоченият термин, според наредбата, е повреда или липса на превозвания товар; повреда на пломбите, с които е пломбиран вагонът; загубване на товарителницата или приложените документи към нея.

            В чл. 79 се създават нови ал. 3 и ал. 4, които регламентират момента, в който договорът за превоз се счита за изпълнен. Алинея 3 регламентира договора за превоз с хартиена товарителница, а ал. 4 – с електронна. Текстовете преповтарят разпоредбите на чл. 92 ал. 1 и ал. 2 от ЗЖТ.

Лице за контакт:
Даниел Неделков
Главен директор
Главна дирекция „Железопътна инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 511
Факс: 02 987 67 69
E-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 23.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари