Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Проектът на постановление се предлага в изпълнение на приетите промени със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн, ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

Увеличава се числеността на АГКК като се прехвърлят щатни бройки от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Прехвърлянето на щатни бройки от МЗХ в АГКК е с цел ресурсно обезпечаване на процеса по ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия, ползвайки данните от картата на възстановената собственост.

С проекта на постановление се извършва промяна в структурата на АГКК.

Приемането на нов Устройствен правилник на АГКК налага изменение и в Постановление № 388 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно общата численост на АГКК. Извършват се промени и в Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните, като се променя общата численост на областните дирекции „Земеделие“ към МЗХ.


Дата на откриване: 23.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 7.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2016 г. 15:07:21 ч.
Йоан Каратерзиян

Недостатъчен брой одитори, предвид незаконните действия на СГКК - Варна.

Звеното за вътрешен одит е крайно недостатъчно. Само в Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна е необходимо да се отделят двама човека, предвид на това, че в посочената служба, от няколко години насам, преписките се процедират незаконосъобразно. Изискват се ненужни документи; не се нанасят в кадастралната карта и кадастралните регистри съществуващи сгради; преписки се прекратяват и архивират, без издаване на акт , с който да се приключи административното производство и много други нарушения.

07 септември 2016 г. 19:09:59 ч.
Йоан Каратерзиян

Служителите на АГКК да не влияят в производството на кадастрална информация и в правораздаването.

Към чл. 19, да се добави нова ал. 3 с текст:
“(3) Служителите на Агенцията, не могат да извършват стопанска дейност, пряко или косвено свързана с дейностите по кадастъра, извън възложените им служебни правомощия.”
 
Мотиви:
Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че служители на АГКК, се намесват в геодезичното производство и в съдебната система, в качеството си на вещи лица и против всякакави принципи на демократичната държава, се намесват в производството на кадастрална информация и в правораздаването.