Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

Проектът на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието има за цел да детайлизира предвидената в ЗНА (ДВ, бр. 34 от 03 май 2016 г.) уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет.

Предложеният проект на наредба определя обхвата и методологията за извършване както на предварителна, така и на последваща оценка на въздействието. Наредбата урежда и двата вида предварителна оценка на въздействието – частична и цялостна.

Наредбата също определя образците на частичната предварителна оценка на въздействието и на консултационния документ, който следва де се използва при провеждането на обществените консултации, част от процеса по извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието.

Наредбата предвижда в законодателната и оперативната програма да се съдържат изготвените частичните оценки на въздействие на актовете, включени в програмите, както и информация за това дали по тези актове е необходимо извършване на цялостна оценка. Предвидено е частична оценка да се извършва на всеки проект на закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на Министерския съвет и да не се извършва, в случай че на съответния проект на нормативен акт е изготвена цялостна оценка на въздействието. Извършването на частична оценка на въздействието предшества, включването на съответния нормативен акт в законодателната и/или оперативната програма на Министерския съвет.

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове, акцент в наредбата е поставен и върху цялостната предварителната оценка на въздействието. Наредбата определя и основните инструменти при нейното извършване за измерване на основните евентуални бъдещи въздействия от прилагането на съответните актове.

Наред с инструментите за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието, наредбата включва и разпоредби относно провеждането на обществените консултации по време на процеса на извършване на оценката. 


Дата на откриване: 24.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2016 г. 20:43:42 ч.
kaligon

Похвално, но има какво да се работи!

Уредбата на последващата оценка (чл. 36 и 37) е неоправдано малка. Наредбата не казва нищо по въпроса за нейното съдържание, а в крайна сметка именно с последващата оценка ще може да оценим качеството на проведената извършената предварителна оценка.

В този смисъл, смятам за абсолютно необходимо да се добавят текстове, които да задължават органа извършващ последващата оценка на НА да следи дали се постигат целените с НА резултати и в случай на непостигането им да може да реагира с предложение за промени, както в НА така и в методологията на извършваната оценка.

Допълнително трябва да се помисли как това последващо оценяване да се изнесе извън Административния орган, който отговаря за изпълнението на акта, доколкото той честно той може да се окаже оценяващ сам себе си.

28 август 2016 г. 09:03:56 ч.
Alex

Наредбата - формалност или инструмент за правилни решения

Чувства се формалност в подхода при провеждане процедура по оценка на въдействието:

- Каква отговорност и кой персонално от нея, ако не бъдат съобщени всички/ или бъдат указателно редуцирани становища на МС и той бъде подведен при вземане на решение за утвърждаване на съответния  НА;

- Не е въведен изрично изискване да оцени въздействието на НА върху:

- националния бюджет;

- общинските бюджети;

Това е важно при сключване на дългосрочни договори с финансови ангажименти, които директно или индиректно засягат финансиите на държавата като напр. закона за концесии  и закона за публично-частно партньорство.

Също така не е заложен критерий за оценка въздействието на съответния НА върху икономическата зависимост, икономическата сигурност на държавата. Това е свързано напр. при чуждестранни инвестиции, споразумения - напр. Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Не трябва да се допуска колонизиране на българската икономика и територия.

01 септември 2016 г. 14:33:55 ч.
BIA_bg

Позиция на БСК

Позицията на БСК по предложения документ е публикувана на адрес http://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/Naredba_OV_Bachvarova-0816.pdf 

21 септември 2016 г. 13:47:59 ч.
Alex

Становище

Становището е публикувано на адрес www.trifonoval.blogspot.com

23 септември 2016 г. 09:44:29 ч.
Alex

Становище на СИБ

Становището е адрес www.bgeconomist.bg

23 септември 2016 г. 17:43:01 ч.
Климатични промени

Становището на Тематична група "Климатична промени"

 

В предложения за обсьждане Проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е необходимо много точно да се прецизират посочените по долу членове а именно :

  1. В предложения текст на Проект на  Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е необходимо ясно и обстойно в

 Чл. 1. (1) Тази наредба определя обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието на проектите на нормативни актове.

Да бьдат разписани всички видовете нормативни актове, в съответствие и с чл. 3 – 8  и чл. 20-21 на Закона за нормативните актове ,  които ще попаднат  в полето на обсьждания проект на Наредба и особено специални текстове за предотвратяване на  често използваната форма в националното ни законодателство  текстове използвани за вьведеждане   сьс заповеди на министрите методики за провеждане  на изследвания и анализи  , изисквания за проекти ,  изменения в изисквания и стандарти на продукти, технологични и качествени параметри на допустими технически средства,  изисквания свьрзани с нормативните изисквания при  управлението и ресурсното оползотворяване на отпадьци и   управлението на системите за осигуряване качеството на крайните продукти и управление на съоръженията за оползотворяване.  Аналогично да се вьведат изисквания за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове предлагани от депутати , неправителствени организации, обществени и професионални организации , за стратегии и  програми  разработвани по междуправителствени споразумения с международни организации и банки.

 2.  Да се прецизира текста на :

Чл. 5. Оценката на въздействието се извършва въз основа на експертен анализ и на доказателства, базирани на данни.

Като ясно се дефинират изискванията кьм сьдьржанието на анализа и специалистите които ще го извьршат  -  квалификация и профил, както и    за отговорността ( в т.ч. и персонална за дьржавните служители разработили изискванията кьм анализите ) при  неквалифицирано изготвени анализи за вьздействието .   

3. Кьм текста на :

       Чл. 9. Министрите и другите централни органи на изпълнителната власт извършват:

1. предварителна оценка на въздействието на проектите на нови закони, проектите на кодекси и проектите на нормативни актове на Министерския съвет, чиито съставители са те.

2. последваща оценка на въздействието за проверка на резултатите от прилагането на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет, чието изпълнение е в тяхната компетентност.

Да се допьлни  текст гарантиращ задьлжително вьзлагане на паралелни оценки от капацитивни представители на обществени или професионални  организации при изрично поискване от тяхна страна за защита на публичния интерес .