Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.

             С настоящия проект на Постановление се предоставят общо 4 671 400 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините, разпределени, както следва:

- НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа” - 1 169 804 лв. за предоставяне на 50% от стойността на одобрените проекти на 13 общини за преобразуване и за закриване на училища;

- НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища ” - 549 749 лв. за предоставяне на 50% от стойността на одобрените проекти на 5 общини за преобразуване и за закриване на училища;

- НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” - 1 265 615 лв. за изплащане на 100% от сумите по одобрените проекти за 2016 г. на общинските училища. По модула се финансира провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади, както и администриране на дейностите, свързани с обучението на ученици и участието на учители и ученици в национални олимпиади и състезания по съответните учебни предмети Тъй като бюджетът на модула е
1 200 000 лв., а одобрените проекти на държавните, общинските и частните училища са за 1 432 015 лв., с настоящия проект на Постановление се предлага предоставянето на 1 033 600 лв. за сметка на предвидените средства по модула, а 232 015 лв. да бъдат осигурен допълнително от бюджета на МОН за 2016 г.;

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование” – 227 039 лв. за авансиране в размер на 65% от стойността на бюджетното финансиране на одобрените проекти на пет училища. Със средствата по модула ще бъдат оборудвани учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, ще се ремонтират учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази, ще бъдат осигурени учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда;

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 779 836 лв. за осигуряване в 88 училищата на класна стая със стандартен размер, която да бъде оборудвана със средствата по модула и използвана само за занимания в полуинтернатни групи за часовете за дейностите по интереси и за отдих. Ще бъдат финансирани дейности, свързани със закупуването на: обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри;

- НП „Без свободен час в училище“ – 637 860 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели, които са замествали отсъстващи от работа учители или възпитатели за периода 01.03.2016 г. - 30.06.2016 г.

- НП „Достъпно и сигурно училище”, модул „Достъпна архитектурна среда” – 41 497 лв. за проектиране и изграждане на покрити рампи, адаптиране и изграждане на санитарни възли, ремонт на прилежаща инфраструктура. Средствата представляват 50% от одобреното финансиране на проектите на три училища, които към момента на кандидатстване са били второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните, но в последствие са преминали на общинско финансиране.

            Съгласно т. 3 на Решението необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2016 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката, поради което за министерствата, финансиращи държавни училища, ще бъдат извършени съответните промени по бюджетите им за 2016 г. по реда на Закона за публичните финанси.


Дата на откриване: 26.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари