Обществени консултации

Проект на РМС за приемане на план за управление на Природен парк “Българка”

Природен парк „Българка“ е защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗТ, за защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет.

Планът за управление на Природен парк "Българка" се приема с Решение на Министерския съвет на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Проектът на План за управление на ПП "Българка" е публикуван на интернет страницата на МОСВ на следния адрес http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=643

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: dstoev@moew.government.bgbbechev@moew.government.bg  и valeriaangelova@moew.government.bg


Дата на откриване: 29.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 август 2016 г. 10:42:54 ч.
Йоан Каратерзиян

Не се предвиждат мерки за възстановяване на нормалното водно количество на р. Плачковска.

Не се предвиждат мерки за възстановяване на нормалното (природно определеното) водно количество на р. Плачковска, в горното си течение - от извора, през с. Гръбчево и с. Радевци, до гр. Плачковци.В края на миналия век, голяма част от естествения воден дебит е отклонен, което е довело до нарушаване на нормално функциониращата речна екосистема. В реката, в границите на с. Гръбчево и с. Радевци, в момента няма нито риба, нито раци, което е било нормалното местообитание за някои речни видове, преди това. В резултат се намалява и популацията на защитените животински видове в природния парк. Нормалният воден дебит трябва да се възстанови. За необходимото възстановяване на дебита на р. Плачковска, в посочения участък, не са посочени никакви мерки.

Моля, проектът на план за управление на Природен парк "Българка", да бъде върнат за доработване в частта, касаеща гореописания проблем.

09 септември 2016 г. 15:17:32 ч.
deian_avramov

НЕ на приемането на плана за управление на Природен парк “Българка”

Обявавам се против приемането на плана за управление на ПП Българка, защото от самото започване  на разработването на плана СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВАТ "НАСОКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г." , документ утвърден от МОСВ и УО на ОП "Околна среда". Този документ е задължителен за спазване и изпълнение от страна на възложител и изпълнител наравно със Заданието за изработване на плана.

Настоявам също така Изпълнителет и Възложителят да бъдат финансово санкционирани, т.к. това е задължително, когато не са спазени насоките за информация и публичност, както и ОП "Околна среда 2007-2013 г." да се самосезира, за това че е позволила такова грубо нарушение в процеса на разработване на плана.

09 септември 2016 г. 15:36:59 ч.
BJelev

Категорично плана на ПП Българка трябва да се отхвърли и да се спре плащането

Категорично плана на ПП Българка трябва да се отхвърли и да се спре плащането. Изработен е повърхностно и некачествено. Един от десетките примери е следния: В часта Норми и режими са наложени повече от 100 забрани, които съвсем своеволно са интерпретирали действащата законова и нормативна уредба. Хаусът, който ще се създаде обесмисля въобще изпълнението на целия план.

09 септември 2016 г. 15:44:32 ч.
AMihaylova

Подкрепям да се отхвърли плана на Българка

Присъединявам се към горният коментар като добавям, че в същата част Норми и режими са въведени нови 18 забрани и 9 ограничителни норми, които надхвърлят допустимите със Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биоразнообразие. Да се отхвърли приемането на плана на ПП Българка.

09 септември 2016 г. 16:00:49 ч.
AMihaylova

Проект за нов тунел и път под Шипка, който е в парк Българка

По съвсем елементарен и повърхностен начин е отразен огромният проект за нов тунел и път под Шипка, които засягат парк "Българка". Проектът не е представен никъде в плана. Не е изследвано задълбочено неговото влияние върху екосистемите и биоразнообразието. Никъде няма посочени мерки за ограничаване на евентоалното негативно въздействие в следствие на огромното строителство и участие на специализирана техника. 

И Аз съм против приемането на плана.

09 септември 2016 г. 16:22:15 ч.
nina_alexieva

Против съм, защото планът допъска мащабно застрояване

Туристическата зона от около 7% е изключително голяма, като в сравнение с други паркове е в пъти. Няма анализ и мотиви защо е необходимо цели 1605 ха да се допуснат за застрояване на вилни селища, хотели, почивни станции. Друго обезпокоително е че, че не се говори почти нищо за ски-зона "Узана" и плановете за нейното разширение, както колко и какви гори ще се изсичат. Няма данни да е извършвана екологина оценка или оценка за съвместимост на проектите за строителство и разширение на ски зоната. Моето становище е категорично против приемането на план с толкова неизяснени въпроси и без отразени законови процедури за екологични оценки, оценки за съвместимост и техните резултати. Никъде в целия план не е отразено и кумулативният ефект от развитието на тази огромна туристическа зона от развитието и строителството в тази огромна зона.

12 септември 2016 г. 13:48:22 ч.
yavor.andonov

Планът за управление на ПП Българка не трябва да се приема от МОСВ

Преобладаващата част от ПП Българка са горски територии и те се стопанисват по горскостопански планове - 3 за 3-те попадащи в границите му горски стопанства, а има и недържавни собственици. Значи плана не е сведен до нивото, на непосредствено управление. Плановете за горите трябва да съдържат забраните и условията отнасящи се за горите в описанията, за да могат да се прилагат от горските. Без това да е направено - Планът за управление не трябва да се приема.

12 септември 2016 г. 14:01:36 ч.
asen.haralambiev

ЗА Екологична оценка и Оценка за съвместимост на ПУ на ПП Българка- тунел и път под връх Шипка

Планът е остарял още преди да бъде приет, защото съвсем повърхностно, а не както е необходимо - детаилно трябва да бъде анализиран и отразен за въздействието върху околната среда и местообитанията на тунела под връх "Шипка" и прилежащия път, които навлизат в територията на парк "Българка". В този смисъл е от особена бажност да се изработи Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана. Липсата на такива оценки ще нанесе непоправими вреди поради факта, че не са отразени въздействията от такова мащабно строителство. Категорично Планът на ПП Българка да се отхвърли.

12 септември 2016 г. 14:14:32 ч.
MariaDinekova

Конфликт на интереси

Не може лице, което оказва влияние върху МОСВ и правителство, чрез редовните организирани от него обществени прояви на недоволство и натиск по въпроси касаещи биоразнообразие и околна среда, в същото време да се явява изпълнител на План за управление и на други задачи. Това е конфликт на интереси и Възложителят трябва да бъде санкциониран, че го е избрал за изпълнител и/или да си понесе отговорността. Ще отнесем въпроса пред Европейската комисия, че МОСВ редовно избира зелените за изпълнители на поръчки, за да не бъде критикувано от тях. А всъщност те са едни от най-некадърните изпълнители, както се вижда от този план на ПП Българка. МОСВ пуска плана с толкова много пропуски, само и само за да не бъде атакувано от зелените човечета и организации, и лично от Тома Белев. 

Планът да бъде върнат за доработване съгласно изискванията на Задание, наредби и закони.