Обществени консултации

Заповед за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2017 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява всички заинтересовани лица, че се открива производство по издаване на заповед за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2017 г. Формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта е писмени предложения и възражения в съответствие с разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, които могат да бъдат подавани за срок от 1 месец, считано от датата на публикуването на настоящето съобщение.

 

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

 

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

 

С проекта на заповед не се предвиждат промени в изискванията към превозвачите за участие в разпределението на разрешителните, както и в реда за разпределение и реда за контрол по използването и отчитането на разрешителните - те са запазват същите, каквито са били в предходните няколко години. За разлика от уредбата на разпределението за предходните години, в т. 13 от проекта на заповед за 2017 г. е предвидено, че за участие в разпределението на разрешителни, които са останали неразпределени и в преразпределението на разрешителни, които са разпределени, но не са получени, превозвачите следва да подадат заявление по образец и да отговарят на изискванията, предвидени в заповедта. Определянето на ред за кандидатстване в разпределението и преразпределението по т. 13 от заповедта има за цел прилагането на принципите на прозрачност и равнопоставеност между заинтересованите лица в процедурата за предоставяне на разрешителните.

 

Лице за контакт:
Емил Николов
Началник на отдел в дирекция „Автомобилни превози“
ИА “Автомобилна администрация“
Тел.: 02/9308801
Е-mail: enikolov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 30.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари