Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

С проекта на Наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците се определят условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците, като се посочват специфичните изисквания, при които се унищожават задържаните, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по Закона за митниците, с изключение на акцизните стоки.  
Проектът на наредба цели нормативно да бъдат определени правила, които да гарантират точни условия и ред за своевременното унищожаване на стоки, отнети или изоставени в полза на държавата по производства, водени от митнически органи, или задържани по Закона за митниците, с цел стриктното  прилагане на закона, както и с оглед задължителното прилагане на Закона за управление на отпадъците и нормативните актове по неговото прилагане и недопускането на пазара на негодни или опасни стоки. Регламентират се ясни правила, които включват изискване за унищожаване на всички стоки, които са негодни, или за които има становище от компетентен орган, че същите не съответстват на изискванията, свързани с опазването на здравето на хората и животните, защитата на растенията и опазването на околната среда. Въвеждат се и правила за незабавно унищожаване на стоки, срокът на годност на които е изтекъл.
С проекта на наредба се регламентира и унищожаването на изоставените или отнетите в полза на държавата стоки, за които има декларация на притежателя на право върху интелектуална собственост, че са произведени без неговото съгласие или разрешение, което е свързано със защитата на права върху интелектуалната собственост.   
Изпълнението на изискванията, заложени в предложения проект на наредба, ще гарантира правилните организация и ред за извършване на унищожаването на задържани, отнети или изоставени стоки в полза на държавата по Закона за митниците.
Предложеният проект на акт няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови средства.

Отговорна дирекция в МФ: "Данъчна политика"
e-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари