Обществени консултации

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ПО ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Проектът е изготвен на основание чл. 3б, ал.2 от Закона за животновъдството.

За оптималното изпълнение на функциите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, заложени в Закона за животновъдството и подобряване приходната част на бюджета, агенцията събира такси за:

1. За извършване на изкуствено осеменяване;

2.   За естествено покриване на кобили в държавните станции за изкуствено осеменяване;

3.    За предоставяне на мъжки разплодник за естествено покриване в друг животновъден обект;

4.    За стокиране на семенен материал в държавните станции за изкуствено осеменяване;

5.    За анализ, преценка, регистриране и издаване на зоотехнически сертификат за сперма;

6.    За престой на разплодни животни  в държавните станции за изкуствено осеменяване;

7.     За вписване в Регистъра на мъжки разплодни животни по чл.18, ал.6 от Закона за животновъдството и получаване на Единен национален код на мъжки разплодник; 

8.      За извършване на лабораторен / физико-химичен и микробиологичен / анализ на млечни проби;

9.      За извършване на лабораторен анализ на проби вълна;

10.   За издаване дубликат на протокол за извършен анализ;

11.   За извършване на имунологичен анализ на кръвни проби за доказване на произход;

12.   За извършване на генетичен анализ и издаване на удостоверение на разплодно животно;

13.  За извършване на експертиза и издаване на документ за породна принадлежност;

14.  За извършване на експертиза за породна принадлежност на място, съгласно чл.29а, ал.3 от Закона за животновъдство при учредяване на развъдна организация;

15.   За извършване на експертиза за породна принадлежност на място с арбитражна цел;

16.  За извършване на справка и за издаване на документ, удостоверяващ исканата информация.

В размера на таксите са включени само преките разходи за извършването им, стойността на консумативите и административните разходи. В сумите не са калкулирани амортизационни разходи и печалба.

Основната цел на проекта на постановление е да се осигури спазване на разпоредбите на Закона за животновъдството и подобряване събираемостта на бюджетните приходи.

 

 


Дата на откриване: 22.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари