Обществени консултации

Наредба № 37 за авиационните оператори

С Наредба № 37 за авиационните оператори се въвежда уредба влезлите в сила регламенти за допълнение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, а именно: Регламент (ЕС) № 800/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 379/2014 на Комисията от 7 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

С посочените регламенти се въвеждат изисквания, свързани с декларирането на намерение за извършване на нетърговски полети, с издаване на разрешения за високорискови специализирани търговски операции, както и с експлоатационните изисквания за извършването на специализирани търговски и нетърговски операции.

Тази уредба е в значителна степен нова за страната ни. Сега действащата, предвидена за отменяне с проекта на Наредба № 37, Наредба № 24 от 2000 г. за издаване на свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи урежда условията и реда за издаване на такива свидетелства, въз основа на национални изисквания. С тях са въведени стандартите, съдържащи се в документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване - Doc 8335, Doc 9389, Doc 9376 по прилагането на Анекс 6 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване. В наредбата се съдържат препращащи разпоредби и към стандартите, съдържащи се в документа JAR-OPS на Обединените авиационни власти, чиито функции понастоящем се осъществяват от Европейската агенция за авиационна безопасност.

Предвид изложеното, понастоящем действащата уредба на ЕС относно извършването на специализирани авиационни работи е претърпяла съществена промяна, поради което същата предстои да бъде съобразена в националната ни уредба.

Независимо, че регламентите, посочени по-горе, са влезли в сила, от страната ни е заявена дерогация за неприлагането от Република България на приложения ІІІ, V, VІ и VІІ от Регламент (ЕС) № 800/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, съответно и на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, до 25.08.2016 г. До настъпването на посочената дата за държавата ни е налице задължение да приведе нормативната си уредба в съответствие с действащата уредба на ЕС.

Предвид изложеното, настоящият проект на наредба е свързан с необходимостта от отразяване на настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз относно осъществяването на търговски и нетърговски полети за извършване на специализирани авиационни работи.

            В наредбата се предвиждат условията и реда за издаване на няколко оправомощаващи документи за авиационните оператори, в зависимост от вида авиационна дейност, която те възнамеряват да осъществяват, и съобразно вида въздухоплавателни средства, които те ще експлоатират при осъществяването й.

Променя се подхода при определянето на изискванията към авиационните оператори. Независимо от вида на оправомощаващия документ, за който те ще подават заявление, се предвиждат редица общи изисквания към всички тях, описани в чл. 10 от проекта.

За извършването на търговски въздушен превоз се издава свидетелство за авиационен оператор, съгласно изискванията, предвидени за това в Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета – чл.3, ал.1 от проекта.

За извършването на въздушни операции се издават разрешително за високорискови специализирани търговски операции, национално свидетелство за авиационен оператор, с които се разрешава изпълнението на специализирани операции и писмо за приемане на декларация, съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 – чл. 3, ал. 3 от проекта.

Националните свидетелства за авиационен оператор са предназначени за извършване на специализирани операции. Те са предназначени за авиационни оператори, които експлоатират въздухоплавателни средства, извън приложното поле на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламенти на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, и са изброени в Приложение ІІ от посочения регламент.

Предвид обстоятелството, че на територията на страната все още се експлоатират множество такива въздухоплавателни средства от настоящите притежатели на САО за специализирани авиационни работи, издадени при условията и по реда на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи, с проекта се предвиждат условия и ред за издаване на национални свидетелства, които да са предназначени за експлоатацията на именно този вид въздухоплавателни средства.

В проекта е разработена и приложимата уредба към националните свидетелства, което се съдържа в Глава шеста.

Предвид множеството и съществени изменения, е разработен изцяло нов проект за подзаконов акт. Със същия се предвижда отмяната на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи урежда условията и реда за издаване на такива свидетелства и на Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях.

           

Лица за контакт:
Светла Найденова
Ст. инспектор в ГД „ГВА“
Тел.: 02/948 835
Ваня Наумова
Гл. инспектор в ГД „ГВА“
Тел. 02/948 8032
E-mail: caa@caa.bg


Дата на откриване: 2.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари