Обществени консултации

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. и Проект на Национална програма за закрила на детето за 2016 г.

 Разработването на Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. и на Национална програма за закрила на детето за 2016 г. е в изпълнение на законодателството в областта на закрилата на детето. Проектът на Национална програма за закрила на детето за 2016 г. е в съответствие с Националната стратегия за детето 2008-2018 г. и има за цел да осигури провеждането на държавната политика за закрила на детето на национално ниво. Разработването на двата проекта на документи е координирано от Държавната агенция за закрила на детето.

              В проекта на Доклад за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. са отчетени дейностите в областта на политиките за насърчаване на детското благосъстояние, както и възникналите проблеми при изпълнението на заложените цели и области на интервенция. Докладът съдържа и препоръки за оптимизиране на изпълнението на политиките за децата.

              В проекта на Национална програма за закрила на детето за 2016 г. са посочени актуалните задачи и ангажименти на всички държавни институции, компетентни по въпросите за децата. За всяка конкретна дейност са описани отговорните институции, източниците на финансиране, очакваните резултати, както и индикатори с текущи и целеви стойности. Заложените мерки ще допринесат за гарантиране на спазването на правата и интересите на децата в Република България. Програмата е структурирана в девет части по следните области на интервенция:

  1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
  2. Подобряване здравето на децата;
  3. Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда;
  4. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;
  5. Правораздавателна съдебна система, приятел на детето;
  6. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
  7. Насърчаване на участието на децата;
  8. Спорт, култура и дейности за свободното време;
  9. Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.


Дата на откриване: 8.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2016 г. 12:58:09 ч.
М.Маринова

Предложение за допълнение в Проект на Национална програма за закрила на детето за 2016 г.

Предложение за допълнение в Проект на Национална програма за закрила на детето за 2016 г.

 

Фондация "Ханна" предлага

в Раздел І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА

Оперативна цел 1.2. Изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

да се добави

Дейност 1.2.6. "Превенция на изоставянето - в случаи на изоставяне на повече от едно дете, родителите заплащат разходите за издръжка на детето (децата), настанени  в приемно семейство, резидентна услуга или специализирана институция. В случай, че са финансово затруднени, осъществяват общественополезен труд на същата стойност."