Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за виното и спиртните напитки

В закона цялостно e уредена новата система, въведена в Европейския съюз с Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Тя е насочена към ограничаване на нерегулираното нарастване на броя на новите лозови насаждения, посредством предпазен механизъм, основан на задължение за ежегодно предоставяне на разрешения за нови насаждения в размер до 1 на сто от засадените с лозя площи към 31 юли на предходната година. Целта на въведеният механизъм е запазване на качеството и авторитета на вината, произведени в Европейския съюз. Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в Европейския съюз е от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г., като правилата за прилагането му са изготвени така, че да осигурят прозрачна, справедлива и навременно функционираща система, адаптирана към нуждите на лозаро-винарския сектор и да предпазват производителите от неравнопоставеност и прекомерна административна тежест.

С приемането на новия Закон за виното и спиртните напитки се очаква да бъдат постигнати следните цели:

  1. Възвръщане на старите пазари на вино и спечелване на нови в рамките на  единния пазар на ЕС и по света;
  2. Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;
  3. Осигуряване на прозрачна, справедлива и навременно функционираща система за ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения, адаптирана към нуждите на лозаро-винарския сектор;
  4. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи;
  5. Предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството.

Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор и по отношение на производството на плодови вина и оцет. Контролът за спазване изискванията на закона по отношение на лозовите насаждения и лозаро-винарските продукти, плодовите вина и оцета се упражнява от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

 В закона са уредени условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане, на територията на страната. Разписани са и разпоредби, свързани с прилагането на национално ниво на преходния режим за преобразуване на права за засаждане и презасаждане в разрешения за засаждане на нови насаждения. Определени са и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешения за лозови насаждения - засаждането или презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели; отглеждане на лозов посадъчен материал, от който се произвежда вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само в домакинството на производителя или от организации, произвеждащи вино само за вътрешна консумация; при презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти за държавна или общинска нужда, които са били засадени с лозя.

За целите на контрола е регламентирано поддържането на лозарски регистър, който съдържа актуализирана информацията, посочена в Приложение І от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията, свързана с гроздопроизводителите, с управляваните от тях лозарски стопанства и винопроизводителите. Категориите лозаро-винарски продукти и типът на вината са определени в съгласно законодателството на ЕС. Уредени са изискванията към вината със защитено наименование на произход (ЗНП), вината със защитено географско указание (ЗГУ), сортовите вина без ЗНП и ЗГУ и вината без ЗНП и ЗГУ, както и редът за предоставяне на правна закрила.

Законопроектът регулира статута на лицата, които произвеждат и предлагат на винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет. Уредени са техните задължения свързани с ежегодното подаване на декларации и воденето на дневници. Регламентирани са разрешените енологични практики, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарски продукти, условията за прилагането им и граничните стойности при употребата им, спецификациите за чистотата и идентичността на веществата, използвани в енологичните практики както и експериментите за прилагането на нови енологични практики. Включени са прави норми свързани с унищожаването на продуктите, произведени чрез различни от разрешените енологични практики и/или в нарушение на ограниченията за производството и съхраняването им.

Етикетирането и представянето лозаро-винарски продукти са регламентирани в съответствие с правилата на Глава IV на Регламент (ЕО) № 607/2009. Хармонизирани с правото на ЕС са и придружителите документи за превоз на лозаро-винарски продукти на територията на страната или на друга държава - членка на Европейския съюз, както и предоставянето на специална гаранция при внос на лозаро-винарски продукти.

Министърът на икономиката осъществява държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и на спиртните напитки.

За целите на българските производители и потребители, съобразно наложени добри традиционни практики, този закон установява специфични определения и изисквания за ракия, мастика, както и дестилатите за тяхното производство. Тези определения подчертават традиционния характер на българските напитки и по-специално на ракията. Разписани са правила за производство на спиртни напитки с географско указание. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки. Намален е броят на дневниците, които производителите водят, и в които вписват данни за автентичността, произхода, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни, което в още по-голяма степен ще защити българските и чуждестранните потребители.

В Закон за виното и спиртните напитки се уреждат условията и редът за признаване на браншови организации на производителите, изпитателните лаборатории и методите за изпитване, контролът върху производството и търговията на лозаро-винарски продукти, етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и утвърждаването на състава на дегустационните комисии.

Предвидените санкциите в административнонаказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите, за да се постигне превъзпитание и превенция с цел събираемост и защита на потребителите.

С прилагането на закона се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

  1. Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите;
  2. Функциониране на система за ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения, която предпазва производителите от неравнопоставеност и прекомерна административна тежест;
  3. Постигане на по-висока степен на контрол и защита на потребителите.

 

 

 


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари