Обществени консултации

Проект на Устройствен правилник на Държавна агенция "Електронно управление"

С предложения проект на устройствен правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на Държавна агенция „Електронно управление“ и на нейните административни звена. Предвидено е агенцията да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София и да е структурирана в дирекции.
Предвидено е председателят на агенцията да бъде първостепенен разпоредител с бюджет и да се подпомага от заместник-председатели.
Предлага се председателят на агенцията да провежда държавната политика в следните области:
1. електронно управление;
2. електронни удостоверителни услуги;
3. електронна идентификация;
4. мрежова и информационна сигурност;
5. инфраструктура за пространствена информация;
6. информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.
Председателят ще изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация), други закони или с акт на Министерския съвет.


Дата на откриване: 17.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 1.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 септември 2016 г. 14:18:22 ч.
dnaydenova

Липсва Приложение за числеността на персонала.

 Към Проекта на Устройствен правилник на Държавна агенция "Електронно управление" липсва Приложение относно общата численост на персонала и числеността на отделните организационни структури и административни звена на агенцията - съгласно чл 5, ал. 2 от Проекта на Устройствен правилник на ДАЕУ.

20 септември 2016 г. 09:12:33 ч.
Дудев

Кой е вносител на този документ???

Защо няма доклад на вносителя, финансова обосновка и мотиви към него?

Защо съществува чл.16, т.16? Съветът за електронно управление няма ли да се закрие? Не стават ли структура върху структура с припокриващи се функции?

Предлагам да се публикува за обсъждане пълния пакет документи.

20 септември 2016 г. 15:19:31 ч.
skirov

Предложение за промяна

Предлагам в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, думите в чл. 19, т. 5  "електронен подпис" да бъдат заменени с "доверителни услуги" (trust services). 

Предлагам в чл. 19, т. 9 да се разшири географския обхват или да се добави нова т. 10 по отношение на трети страни, като например:

- държави-кандидатки за ЕС - Черна гора, Сърбия, Турция. Албания, Македония, Босна и Херцеговина и Косово;

- държавите от ЕИЗ - Исландия, Норвегия, Лихтенщайн;

- Швейцария, Канада, САЩ, Япония;

- държавите от Източното партньорство - Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.