Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 214 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат

 

С Решение № 214 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. беше приет списък с 304 набора от данни и график за публикуването им на Портала за отворени данни до края на 2016 г. Министерството на финансите регулярно публикува на Портала за отворени данни информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) и други бюджетни организации, включени в СЕБРА.

С цел по-добра прозрачност и отчетност и предвид задължението на всички ПРБ и други бюджетни организации, включени в СЕБРА, да публикуват ежедневно данни за плащанията в СЕБРА съгласно чл. 72 от ПМС № 380/2015 г., с проекта на решение се предлага те да бъдат включени като отговорни институции за изпълнението на съответната част от ангажимента за подобряване на ползваемостта на публикуваните данни от СЕБРА и да публикуват тези данни в Портала за отворени данни в отворен машинночетим, позволяващ повторна употреба.

Добавянето на ежедневната информация за извършените плащания на разпоредителите с бюджет, включени в СЕБРА, в списъка с наборите от данни, които се публикуват в отворен формат, ще подобри ползваемостта на публикуваните данни и ще намери своята нормативна регламентация като част от информационните масиви, публикувани в портала, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация. Публикуването на данни в отворен формат за извършените ежедневни плащания в СЕБРА, допълвайки информацията от одобрените бюджети (в т.ч. в програмен формат), периодичните финансови отчети за изпълнението на бюджета и от проведени търгове за обществени поръчки ще допринесе за повишаване на фискалната прозрачност при финансирането на дейностите и изпълнението на бюджета на съответния ПРБ. 


Дата на откриване: 20.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 септември 2016 г. 14:59:22 ч.
yurukov

Добавяне на номер на обществената поръчка и други към отделни плащания

Да се добави точка 309 - публикуване на отделните плащания от първостепенни и второстепенни разпоредители не-бюджетни сметки когато плащането е във връзка с обществена поръчка, европейски проект или съдебно решение. В тези случаи да се посочва юридическото или частното лице получило превода, както и номера на обществената поръчка, европейския проект или съдебното решение, на база на което се извършва преводът.Това ще посволи проследимост на трансферите по съответните поръчки и дела и ще даде реална прозрачност на взаимоотношенията на публичната и частната сфера.