Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране"

Предложеният проект на акт предвижда на основание чл. 10, ал. 2, т. 1 и във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование, съгласно който Министерският съвет утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от регулираните професии да бъдат приети Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране" и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране".

Към момента не са приети държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите, които водят до упражняване на цитираната професия.

Професията „Инженер в инвестиционното проектиране" е утвърдена в Сектор XIV „Професии в областта на архитектурата и строителството" на Решение № 273 от

6 април 2012 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България.

Проектите на наредби за придобиване на висше образование в областта на инвестиционното проектиране са разработени на базата на актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове, свързани с тази сфера. Отделните раздели са разработени съобразно частите на инвестиционния проект и свързаните с тях предварителни проучвания и задания за проектиране.

В проектите на наредби е включена разпоредба, която осигурява възможност за обучение по индивидуален учебен план, в съответствие с чл. 26, ал. 8, т. 6 и чл. 42, ал. 9, т. 4 от Закона за висшето образование.


Дата на откриване: 29.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари