Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието

С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния музей на образованието – гр. Габрово, наричан по-нататък "музеят".

Музеят е специализирано обслужващо звено по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и културна и научна организация по смисъла на чл. 24 от Закона за културното наследство (ЗКН).

Музеят подпомага провеждането на държавната политика по съхранение и развитие на образованието и опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи и институции.

Музеят изпълнява функции, свързани с развитието на интересите и способностите на децата и учениците и съдейства за осигуряване на обща подкрепа за личностното им развитие.


Дата на откриване: 30.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 октомври 2016 г. 12:07:42 ч.
Доброволец

Коментар, Част 1

Грамотно написан правилник. Устройството и дейността на Националния музей на образованието в Габрово  са представени ясно и разбираемо за непрофесионалисти. Изпращам няколко предложения за допълнения и поправки, които са представени след стрелка, отделяща оригиналния текст от новата му редакция. 

Успешна работа.

Поздрави,

Доброволец

 

1.

Раздел I Общи положения 

Закона за предучилищното и училищно образование Закона за предучилищното и училищното образование ->Закона за предучилищното и училищното образование 

2.

Раздел II Функции и дейности на музея 

Чл. 7. (2) 2. 2. изучава, събира, придобива, съхранява, документира културни ценности, свързани с историята на образователното дело в България;  ->  2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности, свързани с историята на образователното дело в България;

Чл. 7. (2) 2. 5. организира постоянни и временни експозиции като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписването им, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали; -> 5.организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписването им и издаването на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;

Чл. 7. (2) 2. 7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на ЗКН; -> осъществява дейности във връзка с изработването на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на ЗКН; 

Чл. 7. (2) 2. 10. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея; -> 10. осъществява дейности по дигитализацията на основния и обменния фонд на музея; 

Чл. 7. (2) 2. 12. организира изготвянето и поставянето на надписи на български, руски и английски език на експонатите от постоянната и временните музейни експозиции, като за осъществяването на това привлича като доброволци ученици и учители от Априловската гимназия;

Чл. 7. (2) 2. 13. създава група от приятели на музея, които подготвя да работят като доброволци при посещения в музея.

12 октомври 2016 г. 12:08:55 ч.
Доброволец

Коментар, Част 2

Чл. 8. (1)   В музея се провеждат образователни дейности и други дейности с образователна и възпитателна цел за личностно развитие на децата и учениците:->В музея се провеждат образователни дейности и други дейности с образователна и възпитателна цел за личностното развитие на децата и учениците: 

Чл. 8. (1) 

(2) 7. организира регионални и на национално ниво ученически конкурси за изучаване образователната ни история; -> организира регионални и национални ученически конкурси за изучаване образователната ни история; 

Чл. 9. (1) . Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:-> Музеят формира основен, обменен и научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват: 

Чл. 9. (2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея. -> Научният архив се съхранява в музея безсрочно.

(3) Музеят публикува на интернет страницата си описа на движимите културни ценности от фондовете си.

Чл. 12. (1) 1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;  -> 1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и  чужбина; 

Чл. 12. (2) Директорът изготвя и представя в МОН ежегодно отчет за дейността на музея за предходната година до края на месец януари.  -> Директорът изготвя и представя в МОН ежегодно до края на месец януари отчет за дейността на музея за предходната година. 

Раздел IV Финансиране на музея

Чл. 15. Музеят се финансира от:

1. държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;

-> държавния бюджет чрез бюджета на МОН; 

Раздел V Организация на работата в музея

Чл. 17.  (2) Размерът на входните билети се определя със заповед на директора на музея съгласувано с Министерството на образованието и науката. -> Размерът на входните билети се определя със заповед на директора на музея, съгласувано с МОН. 

Заключителна разпоредба

Параграф единствен.   Този правилник се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство, и отменя Правилника за устройството и дейността на Национален музей на образованието - гр. Габрово (обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2012 г.) ->Този правилник се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство и отменя Правилника за устройството и дейността на Национален музей на образованието  – гр. Габрово (обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2012 г.).