Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие

С проекта на Закона се предлага оптимизиране на капацитета на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като се сближат и координират по-ефективно и се използва по-добре натрупаната обща база от информационни ресурси и капацитет. Спецификата при изработването наНационалната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, както и на Националната стратегия за регионално развитие изисква интердисциплинарен екип от експерти, обработка на голям масив от информация (включително събиране иподдържане на геобазирани пространствени данни). В тази връзка се предлага „Националния център за териториално развитие“ ЕАД, като специализирано звено за разработване на посочените стратегически документи. Центърът е регистриран като търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. През годините „Националният център за териториално развитие“ ЕАД е доказал своя висок професионализъм и експертен капацитет в разработването на стратегически документи с висока обществена значимост, включително и в областта на регионалното и пространствено развитие.


Дата на откриване: 3.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 17.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2016 г. 13:43:13 ч.
Йоан Каратерзиян

Нова национализация!

Започва да се национализира дейността по устройственото планиране. Освен че приема схемите за пространствено развитие, държавата ще ги изработва.

Ако този текст остане, трябва да се променят Конституцията и ЗОП.