Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

В защита на държавния интерес в чл. 45а от Закона за държавната собственост се предвижда създаване на нова ал. 2, която регламентира, че когато данъчната стойност на частта на държавата от съсобствен имот е над 10 000 лв., прекратяването на съсобствеността между държавата и физически или юридически лица чрез продажба на частта на държавата се извършва от областния управител със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Чрез промяната на чл. 54 от ЗДС се ограничава кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може да бъде само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Предвижда се и въвеждането на забрана общините да извършват сделки, с които да продават, заменят, даряват или учредяват право на строеж или право на ползване върху придобитите имоти, извън случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. При нереализиране на предвидените от общините мероприятия, същите ще прехвърлят собствеността върху придобитите имоти на държавата.


Дата на откриване: 3.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 17.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 октомври 2016 г. 17:21:53 ч.
Йоан Каратерзиян

Предложение от Камарата на геодезистите в България

Конкретно предложение към § 2, т. 2 от проекта:

В края на новата ал. 3, се добавя следното изречение:

"Това обстоятелство, се вписва като ограничено вещно право по партидата на имота."

Мотиви: Вписването на тези обстоятелства, ще гарантира недопускането на злоупотреби.