Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотиви към него

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са в изпълнение на мерките предвидени в „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърден с Решение № 617/12.08.2015 г. на Министерския съвет“, приет с Решение № 411/19.05.2016 г. на Министерския съвет.

Основна цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повиши отговорността на общинските администрации и административния контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми - консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Със законопроекта се предвижда и отстраняването на съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и уеднаквяване на терминологията в някои от разпоредбите.


Дата на откриване: 3.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 17.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2016 г. 21:48:12 ч.
agros

Предложение от "Асоциация на професионалните озеленители в България"

"Асоциация на професионалните озеленители в България" предлага да се добявят нови текстове в Глава XI, Устройство на озеленени и залесени площи с които :

1. Да се регламентира категоризация на озеленените площи

2. Да се изготви и приеме от МРРБ Наредба за техническите изисквания и професионални правила при озеленителните дейности и мероприятия, като изискванията да се прилагат при всички видове строителства и да е валидна за озеленени площи независимо от собствеността

3. Задължението за изграждането, оформянето и поддържането на озеленените площи да се извършва в съответствие с технологични изисквания определени с новоприета Наредба за техническите изисквания и професионални правила  при озеленителни дейности и мероприятия

 

 

 

05 октомври 2016 г. 17:24:08 ч.
Йоан Каратерзиян

Предложение от Камарата на геодезистите в България

Конкретно предложение към проекта:
В § 19, се прави следното изменение: Предложеният текст на ал. 5, се заменя със следния текст:
“(5) Електронни копия от одобрените подробни устройствени планове, удостоверени за вярност, се публикуват на електронната страница на съответната община, в свободно четим формат за обмен на електронни данни, в еднодневен срок от влизане в сила на акта за одобряването им. Ако подробния устройствен план попада на територия на повече от една община, той се публикува на електронните страници на общините, в които попада.”
Мотиви: Подробните устройствени планове са публично достъпна информация, която е неразделна част от акта за тяхното одобряване. Освен това, когато подробния устройствен план обхваща няколко общини, не трябва да се принуждават заинтересуваните да посещават електронните страници на няколко институции, за да проверят общодостъпната информация.

05 октомври 2016 г. 17:29:00 ч.
Йоан Каратерзиян

Камарата на геодезистите в България

Много добри предложения! Повечето реално намаляват административната тежест.

 

 

17 октомври 2016 г. 16:05:25 ч.
MDaniela

Обща платформа от граждански организации, работещи в сферата на интеграционните политики

Предложения от обща платформа на ромски и проромски организации

I. Подписаните представители на ромски и про-ромски неправителствени организации, считаме, че е от изключителна важност в Закона за устройство на територията да бъдат инкорпорирани механизми за защита на населението в случаите на принудително реализиране на процедури по чл. 224 – а от ЗУТ, когато процедурата касае единствено жилище.

Механизмите за защита следва да включат:

1.       Провеждане на консултации със засегнатата група /в случаите на масови процедури в едно и също населено място/ с цел изследване на възможни алтернативи за решаване на проблема;

2.       Осигуряване на алтернативно настаняване, което да предхожда по време изпълнението на процедурата, с цел избягване на опасността от преръщане на засегнатите в бездомници.

Наличието на защитни механизми в специалния закон, който описва процедурите по премахване е от изключителна важност за адекватната защита на засегнатите. Изброените механизми са утвърдени в международни пактове и конвенции, ратифицирани от Република България, но липсата им в специалния закон се оказва пречка пред реализирането на процедурите в съответствие с тези механизми. Съдебната практика на Европейския съд за правата на човека също така поставя въпроса за присъствието на защитните механизми във вътрешното законодателство /вж. Йорданова и други срещу България, 2012, Иванова и др. срещу България, 2016/. Изпълнението на решевието по делото Йорданова и други срещу България е включено в мониторинговия пакет на Съда и липсата на мерки се проследява ежегодно и се тълкува като отказ от изпълнение на решението.

II. Подписаните организации считаме за необходимо да бъде обсъдена актуализация на сроковете по пар. 27 от ЗИДЗУТ /ноември 2012/, с оглед стартиране на процес за намиране на устойчиво решение на проблема със съществуващото незаконно строителство.

Предложението е подкрепено от:

1.       „Асоциация Интегро”, член на Национална коалиция „Интелект”

2.       „Здравето на ромите” – Сливен, член на НК „Интелект”

3.       „Инициатива за равни възможности” – София, член на НК „Интелект”

4.       „ЛИДЕР” – Благоевград

5.       Младежки клуб Рома Столипиново 1996 - Пловдив

6.       Ромска академия за култура и образование – Сливен

7.       „Рома Верситас” – София, член на НК „Интелект”

8.       „Слънце за всеки” – Пещера, член на НК „Интелект”

9.       Фондация „Рома Лом” – Лом

10.   ЦМЕДТ „Амалипе”

17 октомври 2016 г. 22:58:14 ч.
ageorg

Недостатъци при режима на регистрация в националния строителен регистър

В § 56 от здаконопроекта не е предвидено синхронизиране на новата категоризация на строежите с условията за регистрация по чл. 14 от Закона за камарата на строителите. Предвижда се отмяна на чл. 14, ал. 2 от съия закон, в който са предвидени изисквания към строителите на строежи първа категория, но не отпадат изискванията за строителите с разрешение да строят строежи втора категория - чл. 14, ал. 3. Отпадането на изискванията за най-високата категория строежи и запазването на изискванията за по-ниската е трудно обяснимо и може да се дължи на техническа грешка.

17 октомври 2016 г. 23:05:46 ч.
ageorg

Защо продължават да се връзват ръцете на държавата в областта на строителния контрол?

Промените в чл. 222 - 237 ЗУТ (§ 46 - 51) запазват въведения с изменения в ЗУт от 2015 г. режим на контрол върху строителството, при който държавата няма никакви правомощия да спира или разрушава незаконни строежи от „ниските“ категории. Въпреки многократнитке оплаквания на министъра на регионалното развитие и благоустройството за невъзможност за намеса при разрушаване на незаконни строежи (невъзможност, която държавата сама си е създала), режимът и с това изменение напълно се запазва. Недопустимо е при една икономическа дейност с потенциала сериозно да увреди правата на гражданите (на чиста околна среда - при строежи в защитени територии и на замърсяващи съоръжения; правото на здравословни и безопасни условия на труд и живот и т.н.), която трябва активно да се регулира от държавата, държавните контролни органи да нямат право да действат. При контрол изцяло на общината се стига до парадоксалната ситуация, че този, който издава строителното разрешение (общината), трябва и да контролира  законността на изпълнението му. Препоръчителрно е да се върне стария режим на контрол, при който ДНСК да има правомощия да спира и разрушава незаконни строжи от всички категории, а общината да има паралелна компетентност за контрол при строежите от ниска катеугория, но с възможност ДНСК да изземе правомощията й.