Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 2016 г.

Схема „Училищен плод“ се прилага в страната от 2010 година по силата на Регламент на Комисията (ЕО) № 288/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения, в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата. Изготвена е Национална стратегия за прилагането на мярката, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което е основно изискване към държавите-членки, които желаят да се възползват от схемата.

Схема „Училищно мляко“ се прилага в България от 2009 г. по силата на Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения. През 2013 г., в резултат на проведената реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС е приет Регламент (ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Съгласно чл. 26 от този регламент държавите членки, които желаят да участват в схемата за предлагане на мляко в училищата, изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище.

Двете училищни схеми имат за цел да насърчават консумацията на здравословни хранителни продукти, като по този начин допринасят за формиране на здравословни хранителни навици на децата, увеличаване краткосрочната и дългосрочната консумация на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и разширяват възможностите за пазарна реализация на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци, с което допринасят за стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността в тези сектори.

Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко“ определя преда и правилата, по които схемите се прилагат в България. Необходимостта от изменение и допълнение на наредбата произтича от развитието на практиката по прилагане на двете училищни схеми и нуждата от нейното обвързване с реалните пазарни условия и   икономическите контрагенти в двата сектора.

Реализацията на цялостната концепция на схемите, предполага търсене на оптимални резултати от прилагането им върху пазара в двата сектора (млечен сектор и сектор плодове и зеленчуци). С оглед на това от приоритетно значение е оформянето на нова група бенефициенти по схемите – производители на плодове и зеленчуци, включително групи и организации на производители и производители на млечни продукти, с което прилагането на схемите да допринесе за подобряване на икономическа им стабилност. Изменението на наредбата цели да даде приоритет на първичните производители и преработвателни, като ги направи основна целева група при избора на доставчици на учебните заведения. По този начин ще се обезпечи единият от основните аспекти на училищните схеми – подпомагане на пазара и осигуряване на реализация на българската продукция.

Много важен елемент за постигането на икономическа ефективност на схемите е прозрачността на процедурата по избор на доставчици от учебните заведения. По този начин ще се гарантира справедливостта в цялостния процес по прилагане на схемите и ще се осигури контрол върху процеса на подбор на бенефициентите. В условията на работеща и стабилна икономическа среда, ясният ред за избор на доставчик, ще допринесе за ефективност, резултатност и коректност.

Друг проблем, дефиниран след обстойно преразглеждане на икономическите и административни резултати от прилагането на схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“, са ставките за възстановяване на разходите за доставка на продуктите. След извършването на подробни пазарни анализи, се достигна до извода, че определените ставки по схемите се нуждаят от актуализация и диференциация по продукти. Необосновано високите ставки трябва да бъдат адаптирани съгласно детайлна методика, одобрена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, която да дава гаранция за справедливост в процеса на калкулиране на разходите. Методиката е базирана на обосновани икономически критерии, които не позволяват нелоялно формиране на финансовите стойности по схемите.

От друга страна, методиката е изработена така че, да има възможност за своевременно адаптиране на цените спрямо пазарната конюнктура и нуждите на сектора. Това е подход, който дава прозрачност и осигурява справедливост в прилагането на схемите ”Училищен плод” и „Училищно мляко“.

Измененията и допълненията на наредбата са насочени към подобряване на икономическа ефективност от прилагането на схемите, без изкривяване на пазарните показатели, осигуряване на приоритет на родното производство и гарантиране на прозрачност в правилата за избор на доставчици от учебните заведения. Така предложените изменения създават условия за по-ефективното прилагане на схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко“ в България.

Наредбата е изготвена в изпълнение на приоритет „Насърчаване на пазарно ориентираните, конкурентноспособни земеделски стопанства и преработвателни предприятия с оглед осигуряване на по-евтина и по-качествена храна за потребителите” от Програмната декларация към коалиционното споразумение и Програмата за управление на проевропейското реформаторско правителство.

Очакваните резултати от изменение и допълнението на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко“ са: подпомагане на доходите и насърчаване на конкурентоспособността на производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти, увеличаване на дела на продуктите произведени в страната, които се доставят в учебните заведения и прилагане на икономически обосновани ставки за възстановяване на разходите за доставка на отделните продукти.


Дата на откриване: 4.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 17.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 октомври 2016 г. 16:26:41 ч.
milena77

Становище

Не подкрепям предложения проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.

  1. Къде беше бранша на млекопреработвателите през 2009 г., когато цената, която възстановяваше ДФЗ бе 0,09 лв.?
  2. Къде беше бранша на млекопреработвателите, когато цената, която възстановяваше ДФЗ бе 0,38 лв. за 0,03 кг. сирене?
  3. Къде бяха производителите на плодове и зеленчуци през 2010 г., когато цената, която се възстановяваше от ДФЗ беше 0,27 лв.?
  4. Къде беше бранша 7 г. да води тези борби за оцеляване и промяна на условията за прилагане на програмите?